แคลิฟอร์เนียม

98
Cf
หมู่
n/a
คาบ
7
บล็อก
f
โปรตอน
อิเล็กตรอน
นิวตรอน
98
98
153
คุณสมบัติทั่วไป
เลขอะตอม
98
มวลอะตอม
[251]
หมายเลขมวล
251
ประเภท
แอกทิไนด
สี
n/a
กัมมันตรังสี
ใช่
Named after California and the University of California
โครงสร้างผลึก
หกเหลี่ยมแบบง่าย
ประวัติ
Californium was discovered by Stanley G. Thompson, Kenneth Street, Jr., Albert Ghiorso and Glenn T. Seaborg in 1950 at the University of California, Berkeley.

It was produced by the bombardment of curium with alpha particles.

Californium was isolated in macro quantities for the first time by Burris Cunningham and Stanley Thompson in 1958.
อิเล็กตรอนต่อระดับพลังงาน
2, 8, 18, 32, 28, 8, 2
การจัดเรียงอิเล็กตรอน
[Rn] 5f10 7s2
Cf
Californium is produced in nuclear reactors and particle accelerators
คุณสมบัติกายภาพ
สถานะ
แข็ง
ความหนาแน่น
15.1 g/cm3
จุดหลอมเหลว
1173.15 K | 900 °C | 1652 °F
จุดเดือด
-
ความร้อนของการหลอมเหลว
n/a
ความร้อนของการกลายเป็นไอ
n/a
ความร้อนจำเพาะ
-
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
n/a
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
n/a
Illustration
เครดิตรูปภาพ: Images-of-elements
Illustration of californium
หมายเลข CAS
7440-71-3
หมายเลข PubChem CID
n/a
คุณสมบัติอะตอม
รัศมีอะตอม
-
รัศมีโควาเลนต์
-
อิเล็กโตรเนกาติวิตี
1.3 (พอลิงสเกล)
พลังงานไอออไนเซชัน
6.2817 eV
ปริมาณอะตอม
18.4 cm3/mol
สภาพนำความร้อน
0.1 W/cm·K
สถานะออกซิเดชัน
2, 3, 4
แอปพลิเคชัน
Californium is used as a portable neutron source for discovery of metals such as gold or silver by on-the-spot activation analysis.

Neutrons from californium are employed as a treatment of certain cervical and brain cancers where other radiation therapy is ineffective.

Neutron moisture gauges use californium-252 to find water and petroleum layers in oil wells.
Californium is harmful due to its radioactivity
ไอโซโทป
ไอโซโทปที่มีความเสถียร
-
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร
237Cf, 238Cf, 239Cf, 240Cf, 241Cf, 242Cf, 243Cf, 244Cf, 245Cf, 246Cf, 247Cf, 248Cf, 249Cf, 250Cf, 251Cf, 252Cf, 253Cf, 254Cf, 255Cf, 256Cf