ชื่อ
สัญลักษณ์
S
S
เลขอะตอม
16
16
หมู่
16
16
คาบ
3
3
บล็อก
p
p
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
0.042%
0.042%
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0.05%
0.05%
คุณสมบัติทั่วไป
มวลอะตอม
32.065
32.065
ประเภท
อโลหะ
อโลหะ
สี
สีเหลือง
สีเหลือง
กัมมันตรังสี
ไม่
ไม่
โครงสร้างผลึก
หน้ากึ่งกลางของออร์โธรอมบิก
หน้ากึ่งกลางของออร์โธรอมบิก
คุณสมบัติกายภาพ
ความหนาแน่น (g/cm3)
2.067
2.067
สถานะ
แข็ง
แข็ง
จุดหลอมเหลว
388.36 K | 115.21 °C | 239.38 °F
388.36 K | 115.21 °C | 239.38 °F
จุดเดือด
717.8 K | 444.65 °C | 832.37 °F
717.8 K | 444.65 °C | 832.37 °F
ความร้อนของการหลอมเหลว (kJ/mol)
1.73
1.73
ความร้อนของการกลายเป็นไอ (kJ/mol)
9.8
9.8
ความร้อนจำเพาะ (J/g·K)
0.71
0.71
คุณสมบัติอะตอม
รัศมีอะตอม
88 pm
88 pm
รัศมีโควาเลนต์
105 pm
105 pm
อิเล็กโตรเนกาติวิตี (พอลิงสเกล)
2.58
2.58
พลังงานไอออไนเซชัน (eV)
10.36
10.36
ปริมาณอะตอม (cm3/mol)
15.5
15.5
สภาพนำความร้อน (W/cm·K)
0.00269
0.00269
สถานะออกซิเดชัน
-2, -1, 1, 2, 3, 4, 5, 6
-2, -1, 1, 2, 3, 4, 5, 6
การจัดเรียงอิเล็กตรอน
[Ne] 3s2 3p4
[Ne] 3s2 3p4
อิเล็กตรอนต่อระดับพลังงาน
2, 8, 6
2, 8, 6