กำมะถัน

16
S
หมู่
16
คาบ
3
บล็อก
p
โปรตอน
อิเล็กตรอน
นิวตรอน
16
16
16
คุณสมบัติทั่วไป
เลขอะตอม
16
มวลอะตอม
32.065
หมายเลขมวล
32
ประเภท
อโลหะ
สี
สีเหลือง
กัมมันตรังสี
ไม่
Known to the ancients; referred to in Genesis as brimstone
โครงสร้างผลึก
หน้ากึ่งกลางของออร์โธรอมบิก
ประวัติ
By the 3rd century, the Chinese discovered that sulfur could be extracted from pyrite.

Indian alchemists wrote extensively about the use of sulfur in alchemical operations with mercury, from the eighth century AD onwards.

In 1777, Antoine Lavoisier helped convince the scientific community that sulfur was an element, not a compound.
อิเล็กตรอนต่อระดับพลังงาน
2, 8, 6
การจัดเรียงอิเล็กตรอน
[Ne] 3s2 3p4
S
เพนนิซิลินเป็นยาปฏิชีวนะที่ได้จากเชื้อราเพนนิซีเลียมซึ่งมีธาตุกำมะถันเป็นองค์ประกอบ
คุณสมบัติกายภาพ
สถานะ
แข็ง
ความหนาแน่น
2.067 g/cm3
จุดหลอมเหลว
388.36 K | 115.21 °C | 239.38 °F
จุดเดือด
717.8 K | 444.65 °C | 832.37 °F
ความร้อนของการหลอมเหลว
1.73 kJ/mol
ความร้อนของการกลายเป็นไอ
9.8 kJ/mol
ความร้อนจำเพาะ
0.71 J/g·K
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
0.042%
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0.05%
A
เครดิตรูปภาพ: Wikimedia Commons (Ben Mills)
A sample of sulfur
หมายเลข CAS
7704-34-9
หมายเลข PubChem CID
5362487
คุณสมบัติอะตอม
รัศมีอะตอม
88 pm
รัศมีโควาเลนต์
105 pm
อิเล็กโตรเนกาติวิตี
2.58 (พอลิงสเกล)
พลังงานไอออไนเซชัน
10.36 eV
ปริมาณอะตอม
15.5 cm3/mol
สภาพนำความร้อน
0.00269 W/cm·K
สถานะออกซิเดชัน
-2, -1, 1, 2, 3, 4, 5, 6
แอปพลิเคชัน
Sulfur's main commercial use is as a reactant in the production of sulfuric acid.

Sulfur is a component of black gunpowder, and is used in the vulcanization of natural rubber and a fungicide.

It is used to make sulfite paper and other papers, to fumigate, and to bleach dried fruits.

It is also used extensively in making phosphatic fertilizers.
Elemental sulfur is considered to be of low toxicity
ไอโซโทป
ไอโซโทปที่มีความเสถียร
32S, 33S, 34S, 36S
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร
26S, 27S, 28S, 29S, 30S, 31S, 35S, 37S, 38S, 39S, 40S, 41S, 42S, 43S, 44S, 45S, 46S, 47S, 48S, 49S