ฟอสฟอรัส

15
P
หมู่
15
คาบ
3
บล็อก
p
โปรตอน
อิเล็กตรอน
นิวตรอน
15
15
16
คุณสมบัติทั่วไป
เลขอะตอม
15
มวลอะตอม
30.973762
หมายเลขมวล
31
ประเภท
อโลหะ
สี
ไม่มีสี
กัมมันตรังสี
ไม่
From the Greek phosphoros, light bearing; ancient name for the planet Venus when appearing before sunrise
โครงสร้างผลึก
ไตรคลินิกแบบง่าย
ประวัติ
Hennig Brand discovered phosphorus in 1669, in Hamburg, Germany, preparing it from urine.

In 1769, Johan Gottlieb Gahn and Carl Wilhelm Scheele showed that calcium phosphate is found in bones, and they obtained elemental phosphorus from bone ash.

Antoine Lavoisier recognized phosphorus as an element in 1777.
อิเล็กตรอนต่อระดับพลังงาน
2, 8, 5
การจัดเรียงอิเล็กตรอน
[Ne] 3s2 3p3
P
ธาตุฟอสฟอรัสพบอยู่ 2 รูปคือ ฟอสฟอรัสขาว และ ฟอสฟอรัสแดง
คุณสมบัติกายภาพ
สถานะ
แข็ง
ความหนาแน่น
1.82 g/cm3
จุดหลอมเหลว
317.25 K | 44.1 °C | 111.38 °F
จุดเดือด
553 K | 279.85 °C | 535.73 °F
ความร้อนของการหลอมเหลว
0.64 kJ/mol
ความร้อนของการกลายเป็นไอ
12.4 kJ/mol
ความร้อนจำเพาะ
0.769 J/g·K
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
0.099%
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0.0007%
Red
เครดิตรูปภาพ: Images-of-elements
Red phosphorus as powder
หมายเลข CAS
7723-14-0
หมายเลข PubChem CID
5462309
คุณสมบัติอะตอม
รัศมีอะตอม
98 pm
รัศมีโควาเลนต์
107 pm
อิเล็กโตรเนกาติวิตี
2.19 (พอลิงสเกล)
พลังงานไอออไนเซชัน
10.4867 eV
ปริมาณอะตอม
17.0 cm3/mol
สภาพนำความร้อน
0.00235 W/cm·K
สถานะออกซิเดชัน
-3, -2, -1, 1, 2, 3, 4, 5
แอปพลิเคชัน
Many fertilisers contain a high proportion of phosphorus and are manufactured from concentrated phosphoric acids.

Phosphorus is used in the manufacture of safety matches, pyrotechnics and incendiary shells.

Phosphorus is also used in steel manufacture and in the production of phosphor bronze.
White phosphorus is highly toxic while red phosphorus is considered non-toxic
ไอโซโทป
ไอโซโทปที่มีความเสถียร
31P
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร
24P, 25P, 26P, 27P, 28P, 29P, 30P, 32P, 33P, 34P, 35P, 36P, 37P, 38P, 39P, 40P, 41P, 42P, 43P, 44P, 45P, 46P