คลอรีน

17
Cl
หมู่
17
คาบ
3
บล็อก
p
โปรตอน
อิเล็กตรอน
นิวตรอน
17
17
18
คุณสมบัติทั่วไป
เลขอะตอม
17
มวลอะตอม
35.453
หมายเลขมวล
35
ประเภท
แฮโลเจน
สี
สีเหลือง
กัมมันตรังสี
ไม่
มาจากภาษากรีกว่า 'Chloro' แปลว่า สีเขียวตอง
โครงสร้างผลึก
ออร์โธโรมบิกแบบศูนย์กลาง
ประวัติ
Around 1630, chlorine was recognized as a gas by the Belgian chemist and physician Jan Baptist van Helmont.

Elemental chlorine was first prepared and studied in 1774 by Swedish chemist Carl Wilhelm Scheele.

By 1810, the scientific consensus was that chlorine was actually a compound that contained oxygen.

In 1811, Sir Humphry Davy concluded the new gas was in fact a new element.
อิเล็กตรอนต่อระดับพลังงาน
2, 8, 7
การจัดเรียงอิเล็กตรอน
[Ne] 3s2 3p5
Cl
กบต้นไม้ (Tree frog) มีสารประกอบคลอรีนอยู่ในผิวหนังซึ่งสามารถออกฤทธิ์เป็นยาแก้ปวดอย่างดี
คุณสมบัติกายภาพ
สถานะ
ก๊าซ
ความหนาแน่น
0.003214 g/cm3
จุดหลอมเหลว
171.65 K | -101.5 °C | -150.7 °F
จุดเดือด
239.11 K | -34.04 °C | -29.27 °F
ความร้อนของการหลอมเหลว
3.2 kJ/mol
ความร้อนของการกลายเป็นไอ
10.2 kJ/mol
ความร้อนจำเพาะ
0.479 J/g·K
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
0.017%
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0.0001%
Pure
เครดิตรูปภาพ: Images-of-elements
Pure liquid chlorine under a pressure of 8 bars
หมายเลข CAS
7782-50-5
หมายเลข PubChem CID
24526
คุณสมบัติอะตอม
รัศมีอะตอม
79 pm
รัศมีโควาเลนต์
102 pm
อิเล็กโตรเนกาติวิตี
3.16 (พอลิงสเกล)
พลังงานไอออไนเซชัน
12.9676 eV
ปริมาณอะตอม
22.7 cm3/mol
สภาพนำความร้อน
0.000089 W/cm·K
สถานะออกซิเดชัน
-1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
แอปพลิเคชัน
Chlorine is used for producing safe drinking water.

It is also extensively used in the production of paper products, dyestuffs, textiles, petroleum products, medicines, antiseptics, insecticides, food, solvents, paints, plastics, and many other consumer products.

Chlorinated compounds are used mostly for sanitation, pulp bleaching, disinfectants, and textile processing.
Elemental chlorine at high concentrations is extremely dangerous and poisonous
ไอโซโทป
ไอโซโทปที่มีความเสถียร
35Cl, 37Cl
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร
28Cl, 29Cl, 30Cl, 31Cl, 32Cl, 33Cl, 34Cl, 36Cl, 38Cl, 39Cl, 40Cl, 41Cl, 42Cl, 43Cl, 44Cl, 45Cl, 46Cl, 47Cl, 48Cl, 49Cl, 50Cl, 51Cl