คูเรียม

96
Cm
หมู่
n/a
คาบ
7
บล็อก
f
โปรตอน
อิเล็กตรอน
นิวตรอน
96
96
151
คุณสมบัติทั่วไป
เลขอะตอม
96
มวลอะตอม
[247]
หมายเลขมวล
247
ประเภท
แอกทิไนด
สี
สีเงิน
กัมมันตรังสี
ใช่
Curium is named after Madame Curie and her husband Pierre Curie
โครงสร้างผลึก
หกเหลี่ยมแบบง่าย
ประวัติ
Curium was discovered by Glenn T. Seaborg, Ralph A. James and Albert Ghiorso in 1944 at the University of California, Berkeley.

It was produced by bombarding plutonium with alpha particles during the Manhattan Project.

Curium metal was produced only in 1951 by reduction of curium fluoride with barium.
อิเล็กตรอนต่อระดับพลังงาน
2, 8, 18, 32, 25, 9, 2
การจัดเรียงอิเล็กตรอน
[Rn] 5f7 6d1 7s2
Cm
Curium accumulates in the bones, lungs and liver, where it promotes cancer
คุณสมบัติกายภาพ
สถานะ
แข็ง
ความหนาแน่น
13.51 g/cm3
จุดหลอมเหลว
1613.15 K | 1340 °C | 2444 °F
จุดเดือด
3383.15 K | 3110 °C | 5630 °F
ความร้อนของการหลอมเหลว
n/a
ความร้อนของการกลายเป็นไอ
n/a
ความร้อนจำเพาะ
-
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
n/a
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
n/a
Illustration
เครดิตรูปภาพ: Images-of-elements
Illustration of curium
หมายเลข CAS
7440-51-9
หมายเลข PubChem CID
n/a
คุณสมบัติอะตอม
รัศมีอะตอม
174 pm
รัศมีโควาเลนต์
169 pm
อิเล็กโตรเนกาติวิตี
1.3 (พอลิงสเกล)
พลังงานไอออไนเซชัน
5.9915 eV
ปริมาณอะตอม
18.28 cm3/mol
สภาพนำความร้อน
0.1 W/cm·K
สถานะออกซิเดชัน
3, 4
แอปพลิเคชัน
Curium is mainly used for scientific research purposes.

Curium is a common starting material for the production of higher transuranic elements and transactinides.

The most practical application of 244Cm is as α-particle source in the alpha particle X-ray spectrometers (APXS).
Curium is harmful due to its radioactivity
ไอโซโทป
ไอโซโทปที่มีความเสถียร
-
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร
233Cm, 234Cm, 235Cm, 236Cm, 237Cm, 238Cm, 239Cm, 240Cm, 241Cm, 242Cm, 243Cm, 244Cm, 245Cm, 246Cm, 247Cm, 248Cm, 249Cm, 250Cm, 251Cm, 252Cm