เนปทูเนียม

93
Np
หมู่
n/a
คาบ
7
บล็อก
f
โปรตอน
อิเล็กตรอน
นิวตรอน
93
93
144
คุณสมบัติทั่วไป
เลขอะตอม
93
มวลอะตอม
[237]
หมายเลขมวล
237
ประเภท
แอกทิไนด
สี
สีเงิน
กัมมันตรังสี
ใช่
Named after the planet Neptune
โครงสร้างผลึก
ออร์โธรอมบิกแบบง่าย
ประวัติ
Neptunium was the first synthetic transuranium element of the actinide series to be discovered.

Neptunium was first produced by Edwin McMillan and Philip H. Abelson in 1940 at Berkeley Radiation Laboratory of the University of California.

The team produced the neptunium isotope 239Np by bombarding uranium with slow moving neutrons.
อิเล็กตรอนต่อระดับพลังงาน
2, 8, 18, 32, 22, 9, 2
การจัดเรียงอิเล็กตรอน
[Rn] 5f4 6d1 7s2
Np
Neptunium is obtained as a by-product from nuclear reactors
คุณสมบัติกายภาพ
สถานะ
แข็ง
ความหนาแน่น
20.45 g/cm3
จุดหลอมเหลว
910.15 K | 637 °C | 1178.6 °F
จุดเดือด
4273.15 K | 4000 °C | 7232 °F
ความร้อนของการหลอมเหลว
10 kJ/mol
ความร้อนของการกลายเป็นไอ
335 kJ/mol
ความร้อนจำเพาะ
-
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
n/a
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
n/a
Edwin
เครดิตรูปภาพ: scienceworld.ro
Edwin McMillan, one of the discoverer of the element
หมายเลข CAS
7439-99-8
หมายเลข PubChem CID
n/a
คุณสมบัติอะตอม
รัศมีอะตอม
155 pm
รัศมีโควาเลนต์
190 pm
อิเล็กโตรเนกาติวิตี
1.36 (พอลิงสเกล)
พลังงานไอออไนเซชัน
6.2657 eV
ปริมาณอะตอม
11.62 cm3/mol
สภาพนำความร้อน
0.063 W/cm·K
สถานะออกซิเดชัน
3, 4, 5, 6, 7
แอปพลิเคชัน
Neptunium is used mainly for research purposes.

When bombarded with neutrons 237Np is used to produce 238Pu which is used for spacecraft generators and terrestrial navigation beacons.

237Np is used in devices for detecting high-energy neutrons.
Neptunium is harmful due to its radioactivity
ไอโซโทป
ไอโซโทปที่มีความเสถียร
-
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร
225Np, 226Np, 227Np, 228Np, 229Np, 230Np, 231Np, 232Np, 233Np, 234Np, 235Np, 236Np, 237Np, 238Np, 239Np, 240Np, 241Np, 242Np, 243Np, 244Np