ฟลูออรีน

9
F
หมู่
17
คาบ
2
บล็อก
p
โปรตอน
อิเล็กตรอน
นิวตรอน
9
9
10
คุณสมบัติทั่วไป
เลขอะตอม
9
มวลอะตอม
18.9984032
หมายเลขมวล
19
ประเภท
แฮโลเจน
สี
ไม่มีสี
กัมมันตรังสี
ไม่
From the Latin and French fluere, flow or flux
โครงสร้างผลึก
ผลึกที่ยึดฐานเป็นศูนย์กลาง
ประวัติ
In 1529, Georigius Agricola described the use of fluorspar as a flux.

In 1670 Heinrich Schwandhard found that glass was etched when exposed to fluorspar treated with acid.

In 1810, French scientist Andre-Marie Ampere proposed that fluoric acid was a compound of hydrogen with a new element.

The element was finally isolated in 1886 by Henri Moissan.
อิเล็กตรอนต่อระดับพลังงาน
2, 7
การจัดเรียงอิเล็กตรอน
[He] 2s2 2p5
F
Fluorine reacts violently with water to produce oxygen
คุณสมบัติกายภาพ
สถานะ
ก๊าซ
ความหนาแน่น
0.001696 g/cm3
จุดหลอมเหลว
53.53 K | -219.62 °C | -363.32 °F
จุดเดือด
85.03 K | -188.12 °C | -306.62 °F
ความร้อนของการหลอมเหลว
0.26 kJ/mol
ความร้อนของการกลายเป็นไอ
3.27 kJ/mol
ความร้อนจำเพาะ
0.824 J/g·K
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
0.054%
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0.00004%
Fluorine
เครดิตรูปภาพ: Images-of-elements
Fluorine gas, but only as photomontage, because fluorine reacts even with glass
หมายเลข CAS
7782-41-4
หมายเลข PubChem CID
24524
คุณสมบัติอะตอม
รัศมีอะตอม
42 pm
รัศมีโควาเลนต์
64 pm
อิเล็กโตรเนกาติวิตี
3.98 (พอลิงสเกล)
พลังงานไอออไนเซชัน
17.4228 eV
ปริมาณอะตอม
17.1 cm3/mol
สภาพนำความร้อน
0.000279 W/cm·K
สถานะออกซิเดชัน
-1
แอปพลิเคชัน
Compounds of fluorine, including sodium fluoride, are used in toothpaste and in drinking water to prevent dental cavities.

Hydrochlorofluorocarbons (HCFCs) and hydrofluorocarbons (HFCs) now serve as replacements for CFC refrigerants.

Fluorine and its compounds are used in processing nuclear fuel.
Fluorine is highly toxic and corrosive
ไอโซโทป
ไอโซโทปที่มีความเสถียร
19F
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร
14F, 15F, 16F, 17F, 18F, 20F, 21F, 22F, 23F, 24F, 25F, 26F, 27F, 28F, 29F, 30F, 31F