นีออน

10
Ne
หมู่
18
คาบ
2
บล็อก
p
โปรตอน
อิเล็กตรอน
นิวตรอน
10
10
10
คุณสมบัติทั่วไป
เลขอะตอม
10
มวลอะตอม
20.1797
หมายเลขมวล
20
ประเภท
ก๊าซมีตระกูล
สี
ไม่มีสี
กัมมันตรังสี
ไม่
From the Greek word neos, new
โครงสร้างผลึก
หน้ากึ่งกลางลูกบาศก์
ประวัติ
Neon was discovered in 1898 by the British chemists Sir William Ramsay and Morris W. Travers in London.

It was discovered when Ramsay chilled a sample of air until it became a liquid, then warmed the liquid and captured the gases as they boiled off.

After 1902, Georges Claude's company, Air Liquide, was producing industrial quantities of neon as a byproduct of his air liquefaction business.
อิเล็กตรอนต่อระดับพลังงาน
2, 8
การจัดเรียงอิเล็กตรอน
[He] 2s2 2p6
Ne
In a vacuum discharge tube, neon glows reddish orange
คุณสมบัติกายภาพ
สถานะ
ก๊าซ
ความหนาแน่น
0.0008999 g/cm3
จุดหลอมเหลว
24.56 K | -248.59 °C | -415.46 °F
จุดเดือด
27.07 K | -246.08 °C | -410.94 °F
ความร้อนของการหลอมเหลว
0.34 kJ/mol
ความร้อนของการกลายเป็นไอ
1.75 kJ/mol
ความร้อนจำเพาะ
1.03 J/g·K
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
3×10-7%
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0.13%
Vial
เครดิตรูปภาพ: Images-of-elements
Vial of glowing ultrapure neon
หมายเลข CAS
7440-01-9
หมายเลข PubChem CID
23935
คุณสมบัติอะตอม
รัศมีอะตอม
38 pm
รัศมีโควาเลนต์
58 pm
อิเล็กโตรเนกาติวิตี
-
พลังงานไอออไนเซชัน
21.5645 eV
ปริมาณอะตอม
16.7 cm3/mol
สภาพนำความร้อน
0.000493 W/cm·K
สถานะออกซิเดชัน
0
แอปพลิเคชัน
Neon is often used in brightly lit advertising signs.

It is also used in vacuum tubes, high-voltage indicators, lightning arrestors, wave meter tubes, television tubes, and helium-neon lasers.

Liquid neon is used as a cryogenic refrigerant.
Neon is not known to be toxic
ไอโซโทป
ไอโซโทปที่มีความเสถียร
20Ne, 21Ne, 22Ne
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร
16Ne, 17Ne, 18Ne, 19Ne, 23Ne, 24Ne, 25Ne, 26Ne, 27Ne, 28Ne, 29Ne, 30Ne, 31Ne, 32Ne, 33Ne, 34Ne