โซเดียม

11
Na
หมู่
1
คาบ
3
บล็อก
s
โปรตอน
อิเล็กตรอน
นิวตรอน
11
11
12
คุณสมบัติทั่วไป
เลขอะตอม
11
มวลอะตอม
22.98976928
หมายเลขมวล
23
ประเภท
โลหะแอลคาไล
สี
สีเงิน
กัมมันตรังสี
ไม่
From the English word, soda; Medieval Latin, sodanum: a headache remedy
โครงสร้างผลึก
ศูนย์กลางของลูกบาศก์
ประวัติ
The chemical abbreviation for sodium was first published by Jöns Jakob Berzelius in his system of atomic symbols.

It is a contraction of the element's new Latin name natrium, which refers to the Egyptian natron, a natural mineral salt primarily made of hydrated sodium carbonate.

In 1807, Sir Humphry Davy isolated sodium for the first time by electrolysis of dried sodium hydroxide, which had been very slightly moistened.
อิเล็กตรอนต่อระดับพลังงาน
2, 8, 1
การจัดเรียงอิเล็กตรอน
[Ne] 3s1
Na
เมื่อเผาโซเดียมจะให้เปลวไฟสีเหลือง
คุณสมบัติกายภาพ
สถานะ
แข็ง
ความหนาแน่น
0.971 g/cm3
จุดหลอมเหลว
370.87 K | 97.72 °C | 207.9 °F
จุดเดือด
1156.15 K | 883 °C | 1621.4 °F
ความร้อนของการหลอมเหลว
2.6 kJ/mol
ความร้อนของการกลายเป็นไอ
97.7 kJ/mol
ความร้อนจำเพาะ
1.228 J/g·K
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
2.3%
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0.002%
Sodium
เครดิตรูปภาพ: Wikimedia Commons (Dnn87)
Sodium metal from the Dennis s.k collection
หมายเลข CAS
7440-23-5
หมายเลข PubChem CID
5360545
คุณสมบัติอะตอม
รัศมีอะตอม
186 pm
รัศมีโควาเลนต์
166 pm
อิเล็กโตรเนกาติวิตี
0.93 (พอลิงสเกล)
พลังงานไอออไนเซชัน
5.1391 eV
ปริมาณอะตอม
23.7 cm3/mol
สภาพนำความร้อน
1.41 W/cm·K
สถานะออกซิเดชัน
-1, 1
แอปพลิเคชัน
Metallic sodium is vital in the manufacture of esters and in the preparation of organic compounds.

Sodium vapor lamps are often used for street lighting in cities.

Liquid sodium is used as a heat transfer fluid in some fast reactors.

Sodium is also used as an alloying metal, an anti-scaling agent, and as a reducing agent for metals when other materials are ineffective.
Sodium metal should be handled with great care as it cannot be maintained in an inert atmosphere
ไอโซโทป
ไอโซโทปที่มีความเสถียร
23Na
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร
18Na, 19Na, 20Na, 21Na, 22Na, 24Na, 25Na, 26Na, 27Na, 28Na, 29Na, 30Na, 31Na, 32Na, 33Na, 34Na, 35Na, 36Na, 37Na