แอกทิเนียม

89
Ac
หมู่
n/a
คาบ
7
บล็อก
f
โปรตอน
อิเล็กตรอน
นิวตรอน
89
89
138
คุณสมบัติทั่วไป
เลขอะตอม
89
มวลอะตอม
[227]
หมายเลขมวล
227
ประเภท
แอกทิไนด
สี
สีเงิน
กัมมันตรังสี
ใช่
From the Greek aktis, aktinos, meaning beam or ray
โครงสร้างผลึก
หน้ากึ่งกลางลูกบาศก์
ประวัติ
André-Louis Debierne, a French chemist, discovered actinium in 1899.

He separated it from pitchblende residues left by Marie and Pierre Curie after they had extracted radium.

Friedrich Oskar Giesel independently discovered actinium in 1902 as a substance being similar to lanthanum.
อิเล็กตรอนต่อระดับพลังงาน
2, 8, 18, 32, 18, 9, 2
การจัดเรียงอิเล็กตรอน
[Rn] 6d1 7s2
Ac
Actinium glows in the dark with a pale blue light
คุณสมบัติกายภาพ
สถานะ
แข็ง
ความหนาแน่น
10.07 g/cm3
จุดหลอมเหลว
1323.15 K | 1050 °C | 1922 °F
จุดเดือด
3471.15 K | 3198 °C | 5788.4 °F
ความร้อนของการหลอมเหลว
14 kJ/mol
ความร้อนของการกลายเป็นไอ
400 kJ/mol
ความร้อนจำเพาะ
0.12 J/g·K
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
n/a
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
n/a
Illustration
เครดิตรูปภาพ: Images-of-elements
Illustration of actinium
หมายเลข CAS
7440-34-8
หมายเลข PubChem CID
n/a
คุณสมบัติอะตอม
รัศมีอะตอม
-
รัศมีโควาเลนต์
215 pm
อิเล็กโตรเนกาติวิตี
1.1 (พอลิงสเกล)
พลังงานไอออไนเซชัน
5.17 eV
ปริมาณอะตอม
22.54 cm3/mol
สภาพนำความร้อน
0.12 W/cm·K
สถานะออกซิเดชัน
3
แอปพลิเคชัน
Actinium is used as an active element of radioisotope thermoelectric generators, for example in spacecraft.

The medium half-life of 227Ac makes it very convenient radioactive isotope in modeling the slow vertical mixing of oceanic waters.

225Ac is applied in medicine to produce 213Bi in a reusable generator or can be used alone as an agent for radiation therapy.
Actinium is highly radioactive
ไอโซโทป
ไอโซโทปที่มีความเสถียร
-
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร
206Ac, 207Ac, 208Ac, 209Ac, 210Ac, 211Ac, 212Ac, 213Ac, 214Ac, 215Ac, 216Ac, 217Ac, 218Ac, 219Ac, 220Ac, 221Ac, 222Ac, 223Ac, 224Ac, 225Ac, 226Ac, 227Ac, 228Ac, 229Ac, 230Ac, 231Ac, 232Ac, 233Ac, 234Ac, 235Ac, 236Ac