ออสเมียม

76
Os
หมู่
8
คาบ
6
บล็อก
d
โปรตอน
อิเล็กตรอน
นิวตรอน
76
76
114
คุณสมบัติทั่วไป
เลขอะตอม
76
มวลอะตอม
190.23
หมายเลขมวล
190
ประเภท
โลหะทรานซิชัน
สี
สีเทาเข้ม
กัมมันตรังสี
ไม่
From the Greek word osme, meaning smell
โครงสร้างผลึก
หกเหลี่ยมแบบง่าย
ประวัติ
Osmium was discovered in 1803 by English chemist Smithson Tennant in London.

Chemists who studied platinum dissolved it in aqua regia to create soluble salts and observed a small amount of a dark, insoluble residue.

Smithson Tennant analyzed the insoluble residue and concluded that it must contain a new metal.
อิเล็กตรอนต่อระดับพลังงาน
2, 8, 18, 32, 14, 2
การจัดเรียงอิเล็กตรอน
[Xe] 4f14 5d6 6s2
Os
Osmium is the least abundant stable element in the Earth's crust
คุณสมบัติกายภาพ
สถานะ
แข็ง
ความหนาแน่น
22.61 g/cm3
จุดหลอมเหลว
3306.15 K | 3033 °C | 5491.4 °F
จุดเดือด
5285.15 K | 5012 °C | 9053.6 °F
ความร้อนของการหลอมเหลว
31 kJ/mol
ความร้อนของการกลายเป็นไอ
630 kJ/mol
ความร้อนจำเพาะ
0.13 J/g·K
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
1.8×10-7%
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
3×10-7%
Osmium
เครดิตรูปภาพ: Wikimedia Commons (Alchemist-hp)
Osmium crystals produced by chemical transport reaction in chlorine gas
หมายเลข CAS
7440-04-2
หมายเลข PubChem CID
23937
คุณสมบัติอะตอม
รัศมีอะตอม
135 pm
รัศมีโควาเลนต์
144 pm
อิเล็กโตรเนกาติวิตี
2.2 (พอลิงสเกล)
พลังงานไอออไนเซชัน
8.4382 eV
ปริมาณอะตอม
8.49 cm3/mol
สภาพนำความร้อน
0.876 W/cm·K
สถานะออกซิเดชัน
-2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
แอปพลิเคชัน
Osmium is used alloyed with other metals in the platinum group to produce very hard alloys.

Osmium alloys are used in the tips of fountain pens, instrument pivots, and electrical contacts

Osmium tetroxide has been used in fingerprint detection and in staining fatty tissue for optical and electron microscopy.
Even low concentrations in air can cause lung congestion, skin damage, or eye damage
ไอโซโทป
ไอโซโทปที่มีความเสถียร
184Os, 187Os, 188Os, 189Os, 190Os, 192Os
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร
161Os, 162Os, 163Os, 164Os, 165Os, 166Os, 167Os, 168Os, 169Os, 170Os, 171Os, 172Os, 173Os, 174Os, 175Os, 176Os, 177Os, 178Os, 179Os, 180Os, 181Os, 182Os, 183Os, 185Os, 186Os, 191Os, 193Os, 194Os, 195Os, 196Os