ทังสเตน

74
W
หมู่
6
คาบ
6
บล็อก
d
โปรตอน
อิเล็กตรอน
นิวตรอน
74
74
110
คุณสมบัติทั่วไป
เลขอะตอม
74
มวลอะตอม
183.84
หมายเลขมวล
184
ประเภท
โลหะทรานซิชัน
สี
สีเทา
กัมมันตรังสี
ไม่
From Swedish, tung sten meaning heavy stone
โครงสร้างผลึก
ศูนย์กลางของลูกบาศก์
ประวัติ
Torbern Bergman obtained from scheelite an oxide of a new element in 1781.

In 1783, José and Fausto Elhuyar found an acid made from wolframite that was identical to tungstic acid.

Later that year, in Spain, the brothers succeeded in isolating tungsten by reduction of this acid with charcoal, and they are credited with the discovery of the element.
อิเล็กตรอนต่อระดับพลังงาน
2, 8, 18, 32, 12, 2
การจัดเรียงอิเล็กตรอน
[Xe] 4f14 5d4 6s2
W
The chemical symbol, W, comes from the original name of the element, Wolfram
คุณสมบัติกายภาพ
สถานะ
แข็ง
ความหนาแน่น
19.25 g/cm3
จุดหลอมเหลว
3695.15 K | 3422 °C | 6191.6 °F
จุดเดือด
5828.15 K | 5555 °C | 10031 °F
ความร้อนของการหลอมเหลว
35 kJ/mol
ความร้อนของการกลายเป็นไอ
800 kJ/mol
ความร้อนจำเพาะ
0.132 J/g·K
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
0.00011%
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
5×10-8%
Tungsten
เครดิตรูปภาพ: Images-of-elements
Tungsten rod with oxidized surface
หมายเลข CAS
7440-33-7
หมายเลข PubChem CID
23964
คุณสมบัติอะตอม
รัศมีอะตอม
139 pm
รัศมีโควาเลนต์
162 pm
อิเล็กโตรเนกาติวิตี
2.36 (พอลิงสเกล)
พลังงานไอออไนเซชัน
7.864 eV
ปริมาณอะตอม
9.53 cm3/mol
สภาพนำความร้อน
1.74 W/cm·K
สถานะออกซิเดชัน
-2, -1, 1, 2, 3, 4, 5, 6
แอปพลิเคชัน
Tungsten and its alloys are widely used for filaments in electric bulbs and electronic tubes.

Tungsten carbide is of great importance to the metal-working, mining, and petroleum industries.

Tungsten oxides are used in ceramic glazes and calcium/magnesium tungstates are used widely in fluorescent lighting.
Tungsten is considered to be of low toxicity
ไอโซโทป
ไอโซโทปที่มีความเสถียร
180W, 182W, 183W, 184W, 186W
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร
158W, 159W, 160W, 161W, 162W, 163W, 164W, 165W, 166W, 167W, 168W, 169W, 170W, 171W, 172W, 173W, 174W, 175W, 176W, 177W, 178W, 179W, 181W, 185W, 187W, 188W, 189W, 190W, 191W, 192W