แฮฟเนียม

72
Hf
หมู่
4
คาบ
6
บล็อก
d
โปรตอน
อิเล็กตรอน
นิวตรอน
72
72
106
คุณสมบัติทั่วไป
เลขอะตอม
72
มวลอะตอม
178.49
หมายเลขมวล
178
ประเภท
โลหะทรานซิชัน
สี
สีเทา
กัมมันตรังสี
ไม่
From Hafinia, the Latin name for Copenhagen
โครงสร้างผลึก
หกเหลี่ยมแบบง่าย
ประวัติ
In 1911, Georges Urbain claimed to have found the element in rare-earth residues which was shown later to be a mixture of already discovered lanthanides.

Dirk Coster and George de Hevesy found it by X-ray spectroscopic analysis in Norwegian zircon in 1922.

Anton Eduard van Arkel and Jan Hendrik de Boer were the first to prepare metallic hafnium by passing hafnium tetra-iodide vapor over a heated tungsten filament in 1924.
อิเล็กตรอนต่อระดับพลังงาน
2, 8, 18, 32, 10, 2
การจัดเรียงอิเล็กตรอน
[Xe] 4f14 5d2 6s2
Hf
In powdered form, hafnium is pyrophoric and can ignite spontaneously in air
คุณสมบัติกายภาพ
สถานะ
แข็ง
ความหนาแน่น
13.31 g/cm3
จุดหลอมเหลว
2506.15 K | 2233 °C | 4051.4 °F
จุดเดือด
4876.15 K | 4603 °C | 8317.4 °F
ความร้อนของการหลอมเหลว
25.5 kJ/mol
ความร้อนของการกลายเป็นไอ
630 kJ/mol
ความร้อนจำเพาะ
0.144 J/g·K
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
0.00033%
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
7×10-8%
Electrolytic
เครดิตรูปภาพ: Images-of-elements
Electrolytic hafnium
หมายเลข CAS
7440-58-6
หมายเลข PubChem CID
23986
คุณสมบัติอะตอม
รัศมีอะตอม
159 pm
รัศมีโควาเลนต์
175 pm
อิเล็กโตรเนกาติวิตี
1.3 (พอลิงสเกล)
พลังงานไอออไนเซชัน
6.8251 eV
ปริมาณอะตอม
13.6 cm3/mol
สภาพนำความร้อน
0.23 W/cm·K
สถานะออกซิเดชัน
2, 3, 4
แอปพลิเคชัน
Hafnium oxide-based compounds are being introduced into silicon-based chips to produce smaller, more energy efficient and performance packed processors.

Most of the hafnium produced is used in the production of control rods for nuclear reactors.

Hafnium is also used in photographic flash bulbs, light bulb filaments, and in electronic equipment as cathodes and capacitors.
Hafnium is considered to be non-toxic
ไอโซโทป
ไอโซโทปที่มีความเสถียร
176Hf, 177Hf, 178Hf, 179Hf, 180Hf
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร
153Hf, 154Hf, 155Hf, 156Hf, 157Hf, 158Hf, 159Hf, 160Hf, 161Hf, 162Hf, 163Hf, 164Hf, 165Hf, 166Hf, 167Hf, 168Hf, 169Hf, 170Hf, 171Hf, 172Hf, 173Hf, 174Hf, 175Hf, 181Hf, 182Hf, 183Hf, 184Hf, 185Hf, 186Hf, 187Hf, 188Hf