ลูทีเทียม

71
Lu
หมู่
n/a
คาบ
6
บล็อก
d
โปรตอน
อิเล็กตรอน
นิวตรอน
71
71
104
คุณสมบัติทั่วไป
เลขอะตอม
71
มวลอะตอม
174.9668
หมายเลขมวล
175
ประเภท
แลนทาไนด
สี
สีเงิน
กัมมันตรังสี
ไม่
Lutetia is the ancient name for Paris
โครงสร้างผลึก
หกเหลี่ยมแบบง่าย
ประวัติ
French chemist Georges Urbain successfully separated lutetium from ytterbia in 1907 in Paris.

Austrian scientist Carl Auer von Welsbach and American chemist Charles James also succeeded in isolating lutetium independently in the same year.

Pure lutetium metal was first produced in 1953.
อิเล็กตรอนต่อระดับพลังงาน
2, 8, 18, 32, 9, 2
การจัดเรียงอิเล็กตรอน
[Xe] 4f14 5d1 6s2
Lu
Lutetium was the last natural rare earth element to be discovered
คุณสมบัติกายภาพ
สถานะ
แข็ง
ความหนาแน่น
9.84 g/cm3
จุดหลอมเหลว
1925.15 K | 1652 °C | 3005.6 °F
จุดเดือด
3675.15 K | 3402 °C | 6155.6 °F
ความร้อนของการหลอมเหลว
22 kJ/mol
ความร้อนของการกลายเป็นไอ
415 kJ/mol
ความร้อนจำเพาะ
0.154 J/g·K
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
0.000056%
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
1×10-8%
Ultrapure
เครดิตรูปภาพ: Images-of-elements
Ultrapure piece of lutetium
หมายเลข CAS
7439-94-3
หมายเลข PubChem CID
23929
คุณสมบัติอะตอม
รัศมีอะตอม
174 pm
รัศมีโควาเลนต์
187 pm
อิเล็กโตรเนกาติวิตี
1.27 (พอลิงสเกล)
พลังงานไอออไนเซชัน
5.4259 eV
ปริมาณอะตอม
17.78 cm3/mol
สภาพนำความร้อน
0.164 W/cm·K
สถานะออกซิเดชัน
3
แอปพลิเคชัน
Lutetium oxide is used to make catalysts for cracking hydrocarbons in the petrochemical industry.

Lutetium aluminum garnet has been proposed for use as a lens material in high refractive index immersion lithography.

Lutetium is used as a phosphor in LED light bulbs.
Lutetium is considered to be non toxic
ไอโซโทป
ไอโซโทปที่มีความเสถียร
175Lu
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร
150Lu, 151Lu, 152Lu, 153Lu, 154Lu, 155Lu, 156Lu, 157Lu, 158Lu, 159Lu, 160Lu, 161Lu, 162Lu, 163Lu, 164Lu, 165Lu, 166Lu, 167Lu, 168Lu, 169Lu, 170Lu, 171Lu, 172Lu, 173Lu, 174Lu, 176Lu, 177Lu, 178Lu, 179Lu, 180Lu, 181Lu, 182Lu, 183Lu, 184Lu