อิตเทอร์เบียม

70
Yb
หมู่
n/a
คาบ
6
บล็อก
f
โปรตอน
อิเล็กตรอน
นิวตรอน
70
70
103
คุณสมบัติทั่วไป
เลขอะตอม
70
มวลอะตอม
173.054
หมายเลขมวล
173
ประเภท
แลนทาไนด
สี
สีเงิน
กัมมันตรังสี
ไม่
Ytterbium was named after Ytterby, a town in Sweden
โครงสร้างผลึก
หน้ากึ่งกลางลูกบาศก์
ประวัติ
Ytterbium was discovered by the Swiss chemist Jean Charles Galissard de Marignac in the year 1878.

In 1907, in Paris, George Urbain separated ytterbia into two constituents.

Ytterbium metal was first made in 1937 by Klemm and Bonner by heating ytterbium chloride and potassium together.

A relatively pure sample of the metal was obtained only in 1953.
อิเล็กตรอนต่อระดับพลังงาน
2, 8, 18, 32, 8, 2
การจัดเรียงอิเล็กตรอน
[Xe] 4f14 6s2
Yb
Ytterbium is recovered commercially from monazite sand
คุณสมบัติกายภาพ
สถานะ
แข็ง
ความหนาแน่น
6.965 g/cm3
จุดหลอมเหลว
1097.15 K | 824 °C | 1515.2 °F
จุดเดือด
1469.15 K | 1196 °C | 2184.8 °F
ความร้อนของการหลอมเหลว
7.7 kJ/mol
ความร้อนของการกลายเป็นไอ
160 kJ/mol
ความร้อนจำเพาะ
0.155 J/g·K
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
0.00028%
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
2×10-7%
Ultrapure
เครดิตรูปภาพ: Images-of-elements
Ultrapure ytterbium
หมายเลข CAS
7440-64-4
หมายเลข PubChem CID
23992
คุณสมบัติอะตอม
รัศมีอะตอม
176 pm
รัศมีโควาเลนต์
187 pm
อิเล็กโตรเนกาติวิตี
1.1 (พอลิงสเกล)
พลังงานไอออไนเซชัน
6.2542 eV
ปริมาณอะตอม
24.79 cm3/mol
สภาพนำความร้อน
0.349 W/cm·K
สถานะออกซิเดชัน
2, 3
แอปพลิเคชัน
Ytterbium fiber laser amplifiers are used in marking and engraving.

Ytterbium compounds are also used as catalysts in the organic chemical industry.

Ytterbium can be used as a dopant to help improve the grain refinement, strength, and other mechanical properties of stainless steel.
Ytterbium is considered to be moderately toxic
ไอโซโทป
ไอโซโทปที่มีความเสถียร
168Yb, 170Yb, 171Yb, 172Yb, 173Yb, 174Yb, 176Yb
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร
148Yb, 149Yb, 150Yb, 151Yb, 152Yb, 153Yb, 154Yb, 155Yb, 156Yb, 157Yb, 158Yb, 159Yb, 160Yb, 161Yb, 162Yb, 163Yb, 164Yb, 165Yb, 166Yb, 167Yb, 169Yb, 175Yb, 177Yb, 178Yb, 179Yb, 180Yb, 181Yb