เออร์เบียม

68
Er
หมู่
n/a
คาบ
6
บล็อก
f
โปรตอน
อิเล็กตรอน
นิวตรอน
68
68
99
คุณสมบัติทั่วไป
เลขอะตอม
68
มวลอะตอม
167.259
หมายเลขมวล
167
ประเภท
แลนทาไนด
สี
สีเงิน
กัมมันตรังสี
ไม่
Erbium was named after Ytterby, a town in Sweden
โครงสร้างผลึก
หกเหลี่ยมแบบง่าย
ประวัติ
Erbium was discovered in 1843 by Swedish chemist Carl Gustaf Mosander, who detected it as an impurity in yttria.

Using ammonium hydroxide he precipitated fractions of different basicity from yttria.

In these fractions he found that the fraction that contained the pink color was erbium.
อิเล็กตรอนต่อระดับพลังงาน
2, 8, 18, 30, 8, 2
การจัดเรียงอิเล็กตรอน
[Xe] 4f12 6s2
Er
The highest concentration of erbium in humans is in the bones
คุณสมบัติกายภาพ
สถานะ
แข็ง
ความหนาแน่น
9.066 g/cm3
จุดหลอมเหลว
1802.15 K | 1529 °C | 2784.2 °F
จุดเดือด
3141.15 K | 2868 °C | 5194.4 °F
ความร้อนของการหลอมเหลว
19.9 kJ/mol
ความร้อนของการกลายเป็นไอ
285 kJ/mol
ความร้อนจำเพาะ
0.168 J/g·K
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
0.0003%
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
2×10-7%
Ultrapure
เครดิตรูปภาพ: Images-of-elements
Ultrapure erbium with cut traces
หมายเลข CAS
7440-52-0
หมายเลข PubChem CID
23980
คุณสมบัติอะตอม
รัศมีอะตอม
176 pm
รัศมีโควาเลนต์
189 pm
อิเล็กโตรเนกาติวิตี
1.24 (พอลิงสเกล)
พลังงานไอออไนเซชัน
6.1077 eV
ปริมาณอะตอม
18.4 cm3/mol
สภาพนำความร้อน
0.143 W/cm·K
สถานะออกซิเดชัน
3
แอปพลิเคชัน
Erbium is used in photographic filters to absorb infrared light.

Erbium oxide gives a pink color and has been used as a colorant in glasses and porcelain enamel glazes.

It is also used in nuclear technology in neutron-absorbing control rods.

Erbium is used in alloys especially with vanadium to decrease the hardness of metals.
Erbium is considered to be moderately toxic
ไอโซโทป
ไอโซโทปที่มีความเสถียร
162Er, 164Er, 166Er, 167Er, 168Er, 170Er
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร
143Er, 144Er, 145Er, 146Er, 147Er, 148Er, 149Er, 150Er, 151Er, 152Er, 153Er, 154Er, 155Er, 156Er, 157Er, 158Er, 159Er, 160Er, 161Er, 163Er, 165Er, 169Er, 171Er, 172Er, 173Er, 174Er, 175Er, 176Er, 177Er