โฮลเมียม

67
Ho
หมู่
n/a
คาบ
6
บล็อก
f
โปรตอน
อิเล็กตรอน
นิวตรอน
67
67
98
คุณสมบัติทั่วไป
เลขอะตอม
67
มวลอะตอม
164.93032
หมายเลขมวล
165
ประเภท
แลนทาไนด
สี
สีเงิน
กัมมันตรังสี
ไม่
From the Latin word Holmia meaning Stockholm
โครงสร้างผลึก
หกเหลี่ยมแบบง่าย
ประวัติ
Holmium was discovered by Swiss chemists Marc Delafontaine and Jacques-Louis Soret in 1878.

They noticed the aberrant spectrographic absorption bands of the then-unknown element.

Later in 1878, Per Teodor Cleve independently discovered the element while he was working on erbia earth.
อิเล็กตรอนต่อระดับพลังงาน
2, 8, 18, 29, 8, 2
การจัดเรียงอิเล็กตรอน
[Xe] 4f11 6s2
Ho
Holmium has the highest magnetic strength of any naturally occurring element
คุณสมบัติกายภาพ
สถานะ
แข็ง
ความหนาแน่น
8.795 g/cm3
จุดหลอมเหลว
1734.15 K | 1461 °C | 2661.8 °F
จุดเดือด
2993.15 K | 2720 °C | 4928 °F
ความร้อนของการหลอมเหลว
17 kJ/mol
ความร้อนของการกลายเป็นไอ
265 kJ/mol
ความร้อนจำเพาะ
0.165 J/g·K
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
0.00012%
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
5×10-8%
Ultrapure
เครดิตรูปภาพ: Images-of-elements
Ultrapure holmium
หมายเลข CAS
7440-60-0
หมายเลข PubChem CID
23988
คุณสมบัติอะตอม
รัศมีอะตอม
176 pm
รัศมีโควาเลนต์
192 pm
อิเล็กโตรเนกาติวิตี
1.23 (พอลิงสเกล)
พลังงานไอออไนเซชัน
6.0215 eV
ปริมาณอะตอม
18.7 cm3/mol
สภาพนำความร้อน
0.162 W/cm·K
สถานะออกซิเดชัน
3
แอปพลิเคชัน
Holmium is used to create the strongest artificially generated magnetic fields, when placed within high-strength magnets as a magnetic pole piece.

It is one of the colorants used for cubic zirconia and glass, providing yellow or red coloring.

Holmium isotopes are good neutron absorbers and are used in nuclear reactor control rods.
Holmium is considered to be of low toxicity
ไอโซโทป
ไอโซโทปที่มีความเสถียร
165Ho
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร
140Ho, 141Ho, 142Ho, 143Ho, 144Ho, 145Ho, 146Ho, 147Ho, 148Ho, 149Ho, 150Ho, 151Ho, 152Ho, 153Ho, 154Ho, 155Ho, 156Ho, 157Ho, 158Ho, 159Ho, 160Ho, 161Ho, 162Ho, 163Ho, 164Ho, 166Ho, 167Ho, 168Ho, 169Ho, 170Ho, 171Ho, 172Ho, 173Ho, 174Ho, 175Ho