เทอร์เบียม

65
Tb
หมู่
n/a
คาบ
6
บล็อก
f
โปรตอน
อิเล็กตรอน
นิวตรอน
65
65
94
คุณสมบัติทั่วไป
เลขอะตอม
65
มวลอะตอม
158.92535
หมายเลขมวล
159
ประเภท
แลนทาไนด
สี
สีเงิน
กัมมันตรังสี
ไม่
Terbium was named after Ytterby, a town in Sweden
โครงสร้างผลึก
หกเหลี่ยมแบบง่าย
ประวัติ
Terbium was discovered in 1843 by Swedish chemist Carl Gustaf Mosander, who detected it as an impurity in yttria.

Using ammonium hydroxide he precipitated fractions of different basicity from yttria.

In these fractions he found that the fraction that was essentially colorless in solution, but gave a brown-tinged oxide was terbium.
อิเล็กตรอนต่อระดับพลังงาน
2, 8, 18, 27, 8, 2
การจัดเรียงอิเล็กตรอน
[Xe] 4f9 6s2
Tb
Terbium is soft enough to be cut with a knife
คุณสมบัติกายภาพ
สถานะ
แข็ง
ความหนาแน่น
8.229 g/cm3
จุดหลอมเหลว
1629.15 K | 1356 °C | 2472.8 °F
จุดเดือด
3503.15 K | 3230 °C | 5846 °F
ความร้อนของการหลอมเหลว
10.8 kJ/mol
ความร้อนของการกลายเป็นไอ
295 kJ/mol
ความร้อนจำเพาะ
0.182 J/g·K
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
0.000093%
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
5×10-8%
Pure
เครดิตรูปภาพ: Images-of-elements
Pure terbium
หมายเลข CAS
7440-27-9
หมายเลข PubChem CID
23958
คุณสมบัติอะตอม
รัศมีอะตอม
177 pm
รัศมีโควาเลนต์
194 pm
อิเล็กโตรเนกาติวิตี
1.2 (พอลิงสเกล)
พลังงานไอออไนเซชัน
5.8638 eV
ปริมาณอะตอม
19.20 cm3/mol
สภาพนำความร้อน
0.111 W/cm·K
สถานะออกซิเดชัน
1, 3, 4
แอปพลิเคชัน
Terbium is used in alloys and in the production of electronic devices.

It is also used as a dopant for materials in solid-state devices and optical fibers.

Terbium oxide is in fluorescent lamps and TV tubes.

The brilliant fluorescence allows terbium to be used as a probe in biochemistry.
Terbium is considered to be moderately toxic
ไอโซโทป
ไอโซโทปที่มีความเสถียร
159Tb
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร
136Tb, 137Tb, 138Tb, 139Tb, 140Tb, 141Tb, 142Tb, 143Tb, 144Tb, 145Tb, 146Tb, 147Tb, 148Tb, 149Tb, 150Tb, 151Tb, 152Tb, 153Tb, 154Tb, 155Tb, 156Tb, 157Tb, 158Tb, 160Tb, 161Tb, 162Tb, 163Tb, 164Tb, 165Tb, 166Tb, 167Tb, 168Tb, 169Tb, 170Tb, 171Tb