แกโดลิเนียม

64
Gd
หมู่
n/a
คาบ
6
บล็อก
f
โปรตอน
อิเล็กตรอน
นิวตรอน
64
64
93
คุณสมบัติทั่วไป
เลขอะตอม
64
มวลอะตอม
157.25
หมายเลขมวล
157
ประเภท
แลนทาไนด
สี
สีเงิน
กัมมันตรังสี
ไม่
From gadolinite, a mineral named for Gadolin, a Finnish chemist
โครงสร้างผลึก
หกเหลี่ยมแบบง่าย
ประวัติ
Gadolinium was first detected spectroscopically in 1880 by the Swiss chemist Jean Charles Galissard de Marignac who separated its oxide.

He observed spectroscopic lines due to gadolinium in samples of gadolinite and in the separate mineral cerite.

The metal was isolated by Paul Emile Lecoq de Boisbaudran in 1886.
อิเล็กตรอนต่อระดับพลังงาน
2, 8, 18, 25, 9, 2
การจัดเรียงอิเล็กตรอน
[Xe] 4f7 5d1 6s2
Gd
Gadolinium has the highest neutron cross-section among any stable nuclides
คุณสมบัติกายภาพ
สถานะ
แข็ง
ความหนาแน่น
7.895 g/cm3
จุดหลอมเหลว
1585.15 K | 1312 °C | 2393.6 °F
จุดเดือด
3546.15 K | 3273 °C | 5923.4 °F
ความร้อนของการหลอมเหลว
10 kJ/mol
ความร้อนของการกลายเป็นไอ
305 kJ/mol
ความร้อนจำเพาะ
0.236 J/g·K
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
0.00052%
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
2×10-7%
Ultrapure
เครดิตรูปภาพ: Images-of-elements
Ultrapure amorphous gadolinium
หมายเลข CAS
7440-54-2
หมายเลข PubChem CID
23982
คุณสมบัติอะตอม
รัศมีอะตอม
180 pm
รัศมีโควาเลนต์
196 pm
อิเล็กโตรเนกาติวิตี
1.2 (พอลิงสเกล)
พลังงานไอออไนเซชัน
6.1501 eV
ปริมาณอะตอม
19.9 cm3/mol
สภาพนำความร้อน
0.106 W/cm·K
สถานะออกซิเดชัน
1, 2, 3
แอปพลิเคชัน
Gadolinium is used to make gadolinium yttrium garnets which have microwave applications.

It is also used in intravenous radiocontrast agents in magnetic resonance imaging (MRI).

Gadolinium compounds are used for making green phosphors for color TV tubes, and in manufacturing compact discs.
Gadolinium is considered to be moderately toxic
ไอโซโทป
ไอโซโทปที่มีความเสถียร
154Gd, 155Gd, 156Gd, 157Gd, 158Gd, 160Gd
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร
134Gd, 135Gd, 136Gd, 137Gd, 138Gd, 139Gd, 140Gd, 141Gd, 142Gd, 143Gd, 144Gd, 145Gd, 146Gd, 147Gd, 148Gd, 149Gd, 150Gd, 151Gd, 152Gd, 153Gd, 159Gd, 161Gd, 162Gd, 163Gd, 164Gd, 165Gd, 166Gd, 167Gd, 168Gd, 169Gd