ยูโรเพียม

63
Eu
หมู่
n/a
คาบ
6
บล็อก
f
โปรตอน
อิเล็กตรอน
นิวตรอน
63
63
89
คุณสมบัติทั่วไป
เลขอะตอม
63
มวลอะตอม
151.964
หมายเลขมวล
152
ประเภท
แลนทาไนด
สี
สีเงิน
กัมมันตรังสี
ไม่
Europium was named after Europe
โครงสร้างผลึก
ศูนย์กลางของลูกบาศก์
ประวัติ
Europium was first found by Paul Émile Lecoq de Boisbaudran in 1890.

In 1896, French chemist Eugène-Antole Demarçay identified spectroscopic lines in ‘samarium' caused by europium.

He successfully isolated europium in 1901 using repeated crystallizations of samarium magnesium nitrate.
อิเล็กตรอนต่อระดับพลังงาน
2, 8, 18, 25, 8, 2
การจัดเรียงอิเล็กตรอน
[Xe] 4f7 6s2
Eu
Europium is the most reactive rare earth element
คุณสมบัติกายภาพ
สถานะ
แข็ง
ความหนาแน่น
5.243 g/cm3
จุดหลอมเหลว
1099.15 K | 826 °C | 1518.8 °F
จุดเดือด
1802.15 K | 1529 °C | 2784.2 °F
ความร้อนของการหลอมเหลว
9.2 kJ/mol
ความร้อนของการกลายเป็นไอ
175 kJ/mol
ความร้อนจำเพาะ
0.182 J/g·K
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
0.00018%
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
5×10-8%
Weakly
เครดิตรูปภาพ: Images-of-elements
Weakly oxidized europium, hence slightly yellowish
หมายเลข CAS
7440-53-1
หมายเลข PubChem CID
23981
คุณสมบัติอะตอม
รัศมีอะตอม
180 pm
รัศมีโควาเลนต์
198 pm
อิเล็กโตรเนกาติวิตี
1.2 (พอลิงสเกล)
พลังงานไอออไนเซชัน
5.6704 eV
ปริมาณอะตอม
20.8 cm3/mol
สภาพนำความร้อน
0.139 W/cm·K
สถานะออกซิเดชัน
2, 3
แอปพลิเคชัน
Europium is used in the manufacture of fluorescent glass.

It is also used in the anti-counterfeiting phosphors in Euro banknotes.

Europium-doped plastic has been used as a laser material.

Europium isotopes are good neutron absorbers and are used in nuclear reactor control rods.
Europium is considered to be mildly toxic
ไอโซโทป
ไอโซโทปที่มีความเสถียร
151Eu, 153Eu
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร
130Eu, 131Eu, 132Eu, 133Eu, 134Eu, 135Eu, 136Eu, 137Eu, 138Eu, 139Eu, 140Eu, 141Eu, 142Eu, 143Eu, 144Eu, 145Eu, 146Eu, 147Eu, 148Eu, 149Eu, 150Eu, 152Eu, 154Eu, 155Eu, 156Eu, 157Eu, 158Eu, 159Eu, 160Eu, 161Eu, 162Eu, 163Eu, 164Eu, 165Eu, 166Eu, 167Eu