ซาแมเรียม

62
Sm
หมู่
n/a
คาบ
6
บล็อก
f
โปรตอน
อิเล็กตรอน
นิวตรอน
62
62
88
คุณสมบัติทั่วไป
เลขอะตอม
62
มวลอะตอม
150.36
หมายเลขมวล
150
ประเภท
แลนทาไนด
สี
สีเงิน
กัมมันตรังสี
ไม่
From samarskite, a mineral named after Russian mine official, Col. Samarski
โครงสร้างผลึก
รอมโบฮีดรัลแบบง่าย
ประวัติ
In 1853, Jean Charles Galissard de Marignac discovered samarium when he found lines in mineral spectra.

Paul Émile Lecoq de Boisbaudran isolated a samarium salt in Paris in 1879 from the mineral samarskite and identified a new element in it via sharp optical absorption lines.

The pure element was produced only in 1901 by Eugène-Anatole Demarçay.
อิเล็กตรอนต่อระดับพลังงาน
2, 8, 18, 24, 8, 2
การจัดเรียงอิเล็กตรอน
[Xe] 4f6 6s2
Sm
Samarium metal can be produced by reducing the oxide with lanthanum
คุณสมบัติกายภาพ
สถานะ
แข็ง
ความหนาแน่น
7.52 g/cm3
จุดหลอมเหลว
1345.15 K | 1072 °C | 1961.6 °F
จุดเดือด
2067.15 K | 1794 °C | 3261.2 °F
ความร้อนของการหลอมเหลว
8.6 kJ/mol
ความร้อนของการกลายเป็นไอ
175 kJ/mol
ความร้อนจำเพาะ
0.197 J/g·K
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
0.0006%
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
5×10-7%
Ultrapure
เครดิตรูปภาพ: Images-of-elements
Ultrapure sublimated samarium
หมายเลข CAS
7440-19-9
หมายเลข PubChem CID
23951
คุณสมบัติอะตอม
รัศมีอะตอม
180 pm
รัศมีโควาเลนต์
198 pm
อิเล็กโตรเนกาติวิตี
1.17 (พอลิงสเกล)
พลังงานไอออไนเซชัน
5.6437 eV
ปริมาณอะตอม
20.0 cm3/mol
สภาพนำความร้อน
0.133 W/cm·K
สถานะออกซิเดชัน
2, 3
แอปพลิเคชัน
Samarium's main use is in samarium-cobalt alloy magnets for headphones, small motors and pickups for some electric guitars.

Radioactive samarium-153 is used to kill cancer cells in the treatment of lung cancer, prostate cancer, breast cancer and osteosarcoma.

Samarium and its compounds are also used as catalyst and chemical reagent.
Samarium is considered to be moderately toxic
ไอโซโทป
ไอโซโทปที่มีความเสถียร
144Sm, 149Sm, 150Sm, 152Sm, 154Sm
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร
128Sm, 129Sm, 130Sm, 131Sm, 132Sm, 133Sm, 134Sm, 135Sm, 136Sm, 137Sm, 138Sm, 139Sm, 140Sm, 141Sm, 142Sm, 143Sm, 145Sm, 146Sm, 147Sm, 148Sm, 151Sm, 153Sm, 155Sm, 156Sm, 157Sm, 158Sm, 159Sm, 160Sm, 161Sm, 162Sm, 163Sm, 164Sm, 165Sm