โพรมีเทียม

61
Pm
หมู่
n/a
คาบ
6
บล็อก
f
โปรตอน
อิเล็กตรอน
นิวตรอน
61
61
84
คุณสมบัติทั่วไป
เลขอะตอม
61
มวลอะตอม
[145]
หมายเลขมวล
145
ประเภท
แลนทาไนด
สี
สีเงิน
กัมมันตรังสี
ใช่
Named after the Greek Prometheus, who, according to mythology, stole fire from heaven
โครงสร้างผลึก
n/a
ประวัติ
The existence of an element between neodymium and samarium was first predicted by Czech chemist Bohuslav Brauner in 1902.

Promethium was first produced and characterized at Oak Ridge National Laboratory in 1945 by Jacob A. Marinsky, Lawrence E. Glendenin and Charles D. Coryell.

It was produced by the separation and analysis of the fission products of uranium fuel irradiated in a graphite reactor.
อิเล็กตรอนต่อระดับพลังงาน
2, 8, 18, 23, 8, 2
การจัดเรียงอิเล็กตรอน
[Xe] 4f5 6s2
Pm
Promethium is the only lanthanide that has no stable isotopes
คุณสมบัติกายภาพ
สถานะ
แข็ง
ความหนาแน่น
7.26 g/cm3
จุดหลอมเหลว
1315.15 K | 1042 °C | 1907.6 °F
จุดเดือด
3273.15 K | 3000 °C | 5432 °F
ความร้อนของการหลอมเหลว
7.7 kJ/mol
ความร้อนของการกลายเป็นไอ
290 kJ/mol
ความร้อนจำเพาะ
-
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
n/a
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
n/a
Pitchblende,
เครดิตรูปภาพ: Wikimedia Commons (Geomartin)
Pitchblende, a uranium ore and the host for most of Earth's promethium
หมายเลข CAS
7440-12-2
หมายเลข PubChem CID
n/a
คุณสมบัติอะตอม
รัศมีอะตอม
183 pm
รัศมีโควาเลนต์
199 pm
อิเล็กโตรเนกาติวิตี
-
พลังงานไอออไนเซชัน
5.582 eV
ปริมาณอะตอม
22.39 cm3/mol
สภาพนำความร้อน
0.179 W/cm·K
สถานะออกซิเดชัน
3
แอปพลิเคชัน
Promethium is also used in atomic batteries for spacecraft and guided missiles.

Promethium is also used to measure the thickness of materials by evaluating the amount of radiation from a promethium source that passes through the sample.

It has possible future uses in portable X-ray sources, and as auxiliary heat or power sources for space probes and satellites.
Promethium is harmful due to its radioactivity
ไอโซโทป
ไอโซโทปที่มีความเสถียร
-
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร
126Pm, 127Pm, 128Pm, 129Pm, 130Pm, 131Pm, 132Pm, 133Pm, 134Pm, 135Pm, 136Pm, 137Pm, 138Pm, 139Pm, 140Pm, 141Pm, 142Pm, 143Pm, 144Pm, 145Pm, 146Pm, 147Pm, 148Pm, 149Pm, 150Pm, 151Pm, 152Pm, 153Pm, 154Pm, 155Pm, 156Pm, 157Pm, 158Pm, 159Pm, 160Pm, 161Pm, 162Pm, 163Pm