ซีเรียม

58
Ce
หมู่
n/a
คาบ
6
บล็อก
f
โปรตอน
อิเล็กตรอน
นิวตรอน
58
58
82
คุณสมบัติทั่วไป
เลขอะตอม
58
มวลอะตอม
140.116
หมายเลขมวล
140
ประเภท
แลนทาไนด
สี
สีเงิน
กัมมันตรังสี
ไม่
Cerium was named for the asteroid Ceres
โครงสร้างผลึก
หกเหลี่ยมแบบง่าย
ประวัติ
Jöns Jakob Berzelius and Wilhelm Hisinger discovered the element in ceria in 1803 in Sweden.

Klaproth discovered it simultaneously and independently in some tantalum samples in Germany.

Carl Gustaf Mosander, who worked closely with Berzelius, prepared metallic cerium in 1825.
อิเล็กตรอนต่อระดับพลังงาน
2, 8, 18, 19, 9, 2
การจัดเรียงอิเล็กตรอน
[Xe] 4f1 5d1 6s2
Ce
Seawater contains 1.5 parts per trillion of cerium
คุณสมบัติกายภาพ
สถานะ
แข็ง
ความหนาแน่น
6.77 g/cm3
จุดหลอมเหลว
1068.15 K | 795 °C | 1463 °F
จุดเดือด
3716.15 K | 3443 °C | 6229.4 °F
ความร้อนของการหลอมเหลว
5.5 kJ/mol
ความร้อนของการกลายเป็นไอ
350 kJ/mol
ความร้อนจำเพาะ
0.192 J/g·K
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
0.006%
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
1×10-6%
Ultrapure
เครดิตรูปภาพ: Images-of-elements
Ultrapure cerium under argon
หมายเลข CAS
7440-45-1
หมายเลข PubChem CID
23974
คุณสมบัติอะตอม
รัศมีอะตอม
182 pm
รัศมีโควาเลนต์
204 pm
อิเล็กโตรเนกาติวิตี
1.12 (พอลิงสเกล)
พลังงานไอออไนเซชัน
5.5387 eV
ปริมาณอะตอม
20.67 cm3/mol
สภาพนำความร้อน
0.114 W/cm·K
สถานะออกซิเดชัน
2, 3, 4
แอปพลิเคชัน
Cerium is used in carbon-arc lighting, especially in the motion picture industry.

Cerium oxide is an important component of glass polishing powders and phosphors used in screens and fluorescent lamps.

Cerium compounds are also used in the manufacture of glass, both as a component and as a decolorizer.
Cerium is considered to be moderately toxic
ไอโซโทป
ไอโซโทปที่มีความเสถียร
136Ce, 138Ce, 140Ce, 142Ce
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร
119Ce, 120Ce, 121Ce, 122Ce, 123Ce, 124Ce, 125Ce, 126Ce, 127Ce, 128Ce, 129Ce, 130Ce, 131Ce, 132Ce, 133Ce, 134Ce, 135Ce, 137Ce, 139Ce, 141Ce, 143Ce, 144Ce, 145Ce, 146Ce, 147Ce, 148Ce, 149Ce, 150Ce, 151Ce, 152Ce, 153Ce, 154Ce, 155Ce, 156Ce, 157Ce