ซีนอน

54
Xe
หมู่
18
คาบ
5
บล็อก
p
โปรตอน
Electrons
นิวตรอน
54
54
77
คุณสมบัติทั่วไป
เลขอะตอม
54
มวลอะตอม
131.293
Mass Number
131
ประเภท
ก๊าซมีตระกูล
สี
ไม่มีสี
กัมมันตรังสี
ไม่
From the Greek word xenon, stranger
โครงสร้างผลึก
หน้ากึ่งกลางลูกบาศก์
ประวัติ
Xenon was discovered in England by the Scottish chemist William Ramsay and English chemist Morris Travers in 1898.

They found xenon in the residue left over from evaporating components of liquid air.

Spectroscopic analysis showed the previously unseen beautiful blue lines that indicated the presence of a new element.
อิเล็กตรอนต่อระดับพลังงาน
2, 8, 18, 18, 8
การจัดเรียงอิเล็กตรอน
[Kr] 4d10 5s2 5p6
Xe
If inhaled, xenon can cause a person's voice to deepen
คุณสมบัติกายภาพ
สถานะ
ก๊าซ
ความหนาแน่น
0.005887 g/cm3
จุดหลอมเหลว
161.45 K | -111.7 °C | -169.06 °F
จุดเดือด
165.03 K | -108.12 °C | -162.62 °F
ความร้อนของการหลอมเหลว
2.3 kJ/mol
ความร้อนของการกลายเป็นไอ
12.64 kJ/mol
ความร้อนจำเพาะ
0.158 J/g·K
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
2×10-9%
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
1×10-6%
Vial
เครดิตรูปภาพ: Images-of-elements
Vial of glowing ultrapure xenon
CAS Number
7440-63-3
PubChem CID Number
23991
คุณสมบัติอะตอม
รัศมีอะตอม
108 pm
รัศมีโควาเลนต์
140 pm
อิเล็กโตรเนกาติวิตี
2.6 (พอลิงสเกล)
พลังงานไอออไนเซชัน
12.1298 eV
ปริมาณอะตอม
37.3 cm3/mol
สภาพนำความร้อน
0.0000569 W/cm·K
สถานะออกซิเดชัน
2, 4, 6, 8
แอปพลิเคชัน
Xenon is used in flash lamps and arc lamps, and in photographic flashes.

Xenon is used in medicine as a general anesthetic and in medical imaging.

In nuclear energy applications, xenon is used in bubble chambers, probes, and in other areas where a high molecular weight and inert nature is desirable.
Xenon is not toxic, but its compounds are highly toxic
ไอโซโทป
ไอโซโทปที่มีความเสถียร
124Xe, 126Xe, 128Xe, 129Xe, 130Xe, 131Xe, 132Xe, 134Xe, 136Xe
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร
110Xe, 111Xe, 112Xe, 113Xe, 114Xe, 115Xe, 116Xe, 117Xe, 118Xe, 119Xe, 120Xe, 121Xe, 122Xe, 123Xe, 125Xe, 127Xe, 133Xe, 135Xe, 137Xe, 138Xe, 139Xe, 140Xe, 141Xe, 142Xe, 143Xe, 144Xe, 145Xe, 146Xe, 147Xe