ไอโอดีน

53
I
หมู่
17
คาบ
5
บล็อก
p
โปรตอน
อิเล็กตรอน
นิวตรอน
53
53
74
คุณสมบัติทั่วไป
เลขอะตอม
53
มวลอะตอม
126.90447
หมายเลขมวล
127
ประเภท
แฮโลเจน
สี
สีเทาเข้ม
กัมมันตรังสี
ไม่
From the Greek word iodes, violet
โครงสร้างผลึก
ออร์โธโรมบิกแบบศูนย์กลาง
ประวัติ
Iodine was discovered by French chemist Bernard Courtois in 1811.

He treated the liquor obtained from the extraction of kelp, with sulfuric acid to produce a vapour with a violet color.

In 1812, Joseph Louis Gay-Lussac demonstrated that iodine was an element and its chemical relationship to chlorine.
อิเล็กตรอนต่อระดับพลังงาน
2, 8, 18, 18, 7
การจัดเรียงอิเล็กตรอน
[Kr] 4d10 5s2 5p5
I
Kelp was the main source of natural iodine in the 18th and 19th centuries
คุณสมบัติกายภาพ
สถานะ
แข็ง
ความหนาแน่น
4.93 g/cm3
จุดหลอมเหลว
386.85 K | 113.7 °C | 236.66 °F
จุดเดือด
457.4 K | 184.25 °C | 363.65 °F
ความร้อนของการหลอมเหลว
7.76 kJ/mol
ความร้อนของการกลายเป็นไอ
20.9 kJ/mol
ความร้อนจำเพาะ
0.214 J/g·K
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
0.000049%
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
1×10-7%
Pure
เครดิตรูปภาพ: Images-of-elements
Pure crystalline iodine
หมายเลข CAS
7553-56-2
หมายเลข PubChem CID
807
คุณสมบัติอะตอม
รัศมีอะตอม
140 pm
รัศมีโควาเลนต์
139 pm
อิเล็กโตรเนกาติวิตี
2.66 (พอลิงสเกล)
พลังงานไอออไนเซชัน
10.4513 eV
ปริมาณอะตอม
25.74 cm3/mol
สภาพนำความร้อน
0.00449 W/cm·K
สถานะออกซิเดชัน
-1, 1, 3, 5, 7
แอปพลิเคชัน
Iodine compounds are important in organic chemistry and very useful in medicine.

A solution containing potassium iodide and iodine in alcohol is used to disinfect external wounds.

Silver iodide is a major ingredient to traditional photographic film.

Iodine is added to table salt to prevent thyroid disease.
Elemental iodine is toxic if taken orally
ไอโซโทป
ไอโซโทปที่มีความเสถียร
127I
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร
108I, 109I, 110I, 111I, 112I, 113I, 114I, 115I, 116I, 117I, 118I, 119I, 120I, 121I, 122I, 123I, 124I, 125I, 126I, 128I, 129I, 130I, 131I, 132I, 133I, 134I, 135I, 136I, 137I, 138I, 139I, 140I, 141I, 142I, 143I, 144I