แคดเมียม

48
Cd
หมู่
12
คาบ
5
บล็อก
d
โปรตอน
อิเล็กตรอน
นิวตรอน
48
48
64
คุณสมบัติทั่วไป
เลขอะตอม
48
มวลอะตอม
112.411
หมายเลขมวล
112
ประเภท
โลหะทรานซิชัน
สี
สีเงิน
กัมมันตรังสี
ไม่
From the Latin word cadmia, Greek kadmeia - the ancient name for calamine, zinc carbonate
โครงสร้างผลึก
หกเหลี่ยมแบบง่าย
ประวัติ
Cadmium was discovered by German chemist Friedrich Stromeyer in 1817 as an impurity in zinc carbonate.

Stromeyer noted that some impure samples of calamine (zinc carbonate) changed color when heated but pure calamine did not.

Cadmium was independently discovered by German chemist Karl Hermann in 1818.
อิเล็กตรอนต่อระดับพลังงาน
2, 8, 18, 18, 2
การจัดเรียงอิเล็กตรอน
[Kr] 4d10 5s2
Cd
Cadmium is a soft metal which is easily cut with a knife
คุณสมบัติกายภาพ
สถานะ
แข็ง
ความหนาแน่น
8.69 g/cm3
จุดหลอมเหลว
594.22 K | 321.07 °C | 609.93 °F
จุดเดือด
1040.15 K | 767 °C | 1412.6 °F
ความร้อนของการหลอมเหลว
6.3 kJ/mol
ความร้อนของการกลายเป็นไอ
100 kJ/mol
ความร้อนจำเพาะ
0.232 J/g·K
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
0.000015%
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
2×10-7%
A
เครดิตรูปภาพ: Wikimedia Commons (Alchemist-hp)
A crystal cadmium bar made by the flux process
หมายเลข CAS
7440-43-9
หมายเลข PubChem CID
23973
คุณสมบัติอะตอม
รัศมีอะตอม
151 pm
รัศมีโควาเลนต์
144 pm
อิเล็กโตรเนกาติวิตี
1.69 (พอลิงสเกล)
พลังงานไอออไนเซชัน
8.9938 eV
ปริมาณอะตอม
13.1 cm3/mol
สภาพนำความร้อน
0.968 W/cm·K
สถานะออกซิเดชัน
1, 2
แอปพลิเคชัน
Cadmium is a key component in battery production.

It is also is used in electroplating.

Cadmium oxide is used in black and white television phosphors and in the blue and green phosphors for color television picture tubes.

Cadmium is used as a barrier to control neutrons in nuclear fission.
Cadmium and its compounds are highly toxic
ไอโซโทป
ไอโซโทปที่มีความเสถียร
106Cd, 108Cd, 110Cd, 111Cd, 112Cd, 114Cd
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร
95Cd, 96Cd, 97Cd, 98Cd, 99Cd, 100Cd, 101Cd, 102Cd, 103Cd, 104Cd, 105Cd, 107Cd, 109Cd, 113Cd, 115Cd, 116Cd, 117Cd, 118Cd, 119Cd, 120Cd, 121Cd, 122Cd, 123Cd, 124Cd, 125Cd, 126Cd, 127Cd, 128Cd, 129Cd, 130Cd, 131Cd, 132Cd