เงิน

47
Ag
หมู่
11
คาบ
5
บล็อก
d
โปรตอน
อิเล็กตรอน
นิวตรอน
47
47
61
คุณสมบัติทั่วไป
เลขอะตอม
47
มวลอะตอม
107.8682
หมายเลขมวล
108
ประเภท
โลหะทรานซิชัน
สี
สีเงิน
กัมมันตรังสี
ไม่
The Latin word for silver is argentum
โครงสร้างผลึก
หน้ากึ่งกลางลูกบาศก์
ประวัติ
Silver has been used for thousands of years for ornaments and utensils, for trade, and as the basis for many monetary systems.

Its value as a precious metal was long considered second only to gold.

Slag dumps in Asia Minor and on islands in the Aegean Sea indicate that man learned to separate silver from lead as early as 3000 BC.
อิเล็กตรอนต่อระดับพลังงาน
2, 8, 18, 18, 1
การจัดเรียงอิเล็กตรอน
[Kr] 4d10 5s1
Ag
In ancient Egypt and Medieval Europe, silver was often more valuable than gold
คุณสมบัติกายภาพ
สถานะ
แข็ง
ความหนาแน่น
10.49 g/cm3
จุดหลอมเหลว
1234.93 K | 961.78 °C | 1763.2 °F
จุดเดือด
2435.15 K | 2162 °C | 3923.6 °F
ความร้อนของการหลอมเหลว
11.3 kJ/mol
ความร้อนของการกลายเป็นไอ
255 kJ/mol
ความร้อนจำเพาะ
0.235 J/g·K
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
7.9×10-6%
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
6×10-8%
A
เครดิตรูปภาพ: Wikimedia Commons (Alchemist-hp)
A pure silver crystal, synthetic electrolytic made with visible dendritic structures
หมายเลข CAS
7440-22-4
หมายเลข PubChem CID
23954
คุณสมบัติอะตอม
รัศมีอะตอม
144 pm
รัศมีโควาเลนต์
145 pm
อิเล็กโตรเนกาติวิตี
1.93 (พอลิงสเกล)
พลังงานไอออไนเซชัน
7.5762 eV
ปริมาณอะตอม
10.3 cm3/mol
สภาพนำความร้อน
4.29 W/cm·K
สถานะออกซิเดชัน
1, 2, 3
แอปพลิเคชัน
Silver has long been valued as a precious metal, and is used as an investment, to make ornaments, jewelry, high-value tableware, utensils, and currency coins.

It is also used in electrical contacts and conductors, in mirrors and in catalysis of chemical reactions.

Its compounds are used in photographic film, and dilute silver nitrate solutions and other silver compounds are used as disinfectants and microbiocides
Silver is considered to be non-toxic
ไอโซโทป
ไอโซโทปที่มีความเสถียร
107Ag, 109Ag
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร
93Ag, 94Ag, 95Ag, 96Ag, 97Ag, 98Ag, 99Ag, 100Ag, 101Ag, 102Ag, 103Ag, 104Ag, 105Ag, 106Ag, 108Ag, 110Ag, 111Ag, 112Ag, 113Ag, 114Ag, 115Ag, 116Ag, 117Ag, 118Ag, 119Ag, 120Ag, 121Ag, 122Ag, 123Ag, 124Ag, 125Ag, 126Ag, 127Ag, 128Ag, 129Ag, 130Ag