โรเดียม

45
Rh
หมู่
9
คาบ
5
บล็อก
d
โปรตอน
อิเล็กตรอน
นิวตรอน
45
45
58
คุณสมบัติทั่วไป
เลขอะตอม
45
มวลอะตอม
102.9055
หมายเลขมวล
103
ประเภท
โลหะทรานซิชัน
สี
สีเงิน
กัมมันตรังสี
ไม่
From the Greek word rhodon, rose
โครงสร้างผลึก
หน้ากึ่งกลางลูกบาศก์
ประวัติ
Rhodium was discovered in 1803 by William Hyde Wollaston in London.

He used crude platinum ore presumably obtained from South America.

The introduction of the three way catalytic converter by Volvo in 1976 increased the demand for rhodium.
อิเล็กตรอนต่อระดับพลังงาน
2, 8, 18, 16, 1
การจัดเรียงอิเล็กตรอน
[Kr] 4d8 5s1
Rh
Rhodium metal does not normally form an oxide, even when heated
คุณสมบัติกายภาพ
สถานะ
แข็ง
ความหนาแน่น
12.41 g/cm3
จุดหลอมเหลว
2237.15 K | 1964 °C | 3567.2 °F
จุดเดือด
3968.15 K | 3695 °C | 6683 °F
ความร้อนของการหลอมเหลว
21.7 kJ/mol
ความร้อนของการกลายเป็นไอ
495 kJ/mol
ความร้อนจำเพาะ
0.243 J/g·K
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
7×10-8%
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
6×10-8%
Rhodium
เครดิตรูปภาพ: Wikimedia Commons (Alchemist-hp)
Rhodium powder
หมายเลข CAS
7440-16-6
หมายเลข PubChem CID
23948
คุณสมบัติอะตอม
รัศมีอะตอม
134 pm
รัศมีโควาเลนต์
142 pm
อิเล็กโตรเนกาติวิตี
2.28 (พอลิงสเกล)
พลังงานไอออไนเซชัน
7.4589 eV
ปริมาณอะตอม
8.3 cm3/mol
สภาพนำความร้อน
1.5 W/cm·K
สถานะออกซิเดชัน
-1, 1, 2, 3, 4, 5, 6
แอปพลิเคชัน
The element's major use is as one of the catalysts in the three-way catalytic converters in automobiles.

Rhodium is used as an alloying agent for hardening and improving the corrosion resistance of platinum and palladium.

It is also used as a filter in mammography systems because of the characteristic X-rays it produces.

Rhodium is also used for jewelry and for decorations.
Rhodium is considered to be non-toxic
ไอโซโทป
ไอโซโทปที่มีความเสถียร
103Rh
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร
89Rh, 90Rh, 91Rh, 92Rh, 93Rh, 94Rh, 95Rh, 96Rh, 97Rh, 98Rh, 99Rh, 100Rh, 101Rh, 102Rh, 104Rh, 105Rh, 106Rh, 107Rh, 108Rh, 109Rh, 110Rh, 111Rh, 112Rh, 113Rh, 114Rh, 115Rh, 116Rh, 117Rh, 118Rh, 119Rh, 120Rh, 121Rh, 122Rh