รูทีเนียม

44
Ru
หมู่
8
คาบ
5
บล็อก
d
โปรตอน
อิเล็กตรอน
นิวตรอน
44
44
57
คุณสมบัติทั่วไป
เลขอะตอม
44
มวลอะตอม
101.07
หมายเลขมวล
101
ประเภท
โลหะทรานซิชัน
สี
สีเงิน
กัมมันตรังสี
ไม่
From the Latin word Ruthenia, Russia
โครงสร้างผลึก
หกเหลี่ยมแบบง่าย
ประวัติ
Jędrzej Śniadecki isolated the element in 1807, but his work was not ratified.

Jöns Berzelius and Gottfried Osann nearly discovered ruthenium in 1827.

In 1844, Karl Ernst Claus confirmed that there was a new element and isolated ruthenium from the platinum residues of the rouble production while he was working in Kazan University, Kazan.
อิเล็กตรอนต่อระดับพลังงาน
2, 8, 18, 15, 1
การจัดเรียงอิเล็กตรอน
[Kr] 4d7 5s1
Ru
Ruthenium is unaffected by air, water and acids
คุณสมบัติกายภาพ
สถานะ
แข็ง
ความหนาแน่น
12.37 g/cm3
จุดหลอมเหลว
2607.15 K | 2334 °C | 4233.2 °F
จุดเดือด
4423.15 K | 4150 °C | 7502 °F
ความร้อนของการหลอมเหลว
25.7 kJ/mol
ความร้อนของการกลายเป็นไอ
580 kJ/mol
ความร้อนจำเพาะ
0.238 J/g·K
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
9.9×10-8%
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
4×10-7%
Gas
เครดิตรูปภาพ: Wikimedia Commons (Periodictableru)
Gas phase grown crystals of ruthenium metal
หมายเลข CAS
7440-18-8
หมายเลข PubChem CID
23950
คุณสมบัติอะตอม
รัศมีอะตอม
134 pm
รัศมีโควาเลนต์
146 pm
อิเล็กโตรเนกาติวิตี
2.2 (พอลิงสเกล)
พลังงานไอออไนเซชัน
7.3605 eV
ปริมาณอะตอม
8.3 cm3/mol
สภาพนำความร้อน
1.17 W/cm·K
สถานะออกซิเดชัน
-2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
แอปพลิเคชัน
Ruthenium is used in platinum and palladium alloys to make wear-resistant electrical contacts.

Ruthenium dioxide and lead and bismuth ruthenates are used in thick-film chip resistors.

Fountain pen nibs are frequently tipped with alloys containing ruthenium.

Ruthenium is a versatile catalyst.
Ruthenium is a suspected carcinogen and its compounds strongly stain the skin
ไอโซโทป
ไอโซโทปที่มีความเสถียร
96Ru, 98Ru, 99Ru, 100Ru, 101Ru, 102Ru, 104Ru
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร
87Ru, 88Ru, 89Ru, 90Ru, 91Ru, 92Ru, 93Ru, 94Ru, 95Ru, 97Ru, 103Ru, 105Ru, 106Ru, 107Ru, 108Ru, 109Ru, 110Ru, 111Ru, 112Ru, 113Ru, 114Ru, 115Ru, 116Ru, 117Ru, 118Ru, 119Ru, 120Ru