เซอร์โคเนียม

40
Zr
หมู่
4
คาบ
5
บล็อก
d
โปรตอน
อิเล็กตรอน
นิวตรอน
40
40
51
คุณสมบัติทั่วไป
เลขอะตอม
40
มวลอะตอม
91.224
หมายเลขมวล
91
ประเภท
โลหะทรานซิชัน
สี
สีเงิน
กัมมันตรังสี
ไม่
From the Persian zargun, gold like
โครงสร้างผลึก
หกเหลี่ยมแบบง่าย
ประวัติ
Zirconium was first recognized as an element by Martin Heinrich Klaproth in 1789, in Berlin, in a sample of zircon from Sri Lanka.

Zirconium metal was first obtained in an impure form in 1824 by Jöns Jakob Berzelius by heating a mixture of potassium and potassium zirconium fluoride in an iron tube.

Dutch scientists Anton Eduard van Arkel and Jan Hendrik de Boer discovered a method for producing high purity zirconium in 1925.
อิเล็กตรอนต่อระดับพลังงาน
2, 8, 18, 10, 2
การจัดเรียงอิเล็กตรอน
[Kr] 4d2 5s2
Zr
The most common oxide is zirconium dioxide, also referred to as zirconia
คุณสมบัติกายภาพ
สถานะ
แข็ง
ความหนาแน่น
6.506 g/cm3
จุดหลอมเหลว
2128.15 K | 1855 °C | 3371 °F
จุดเดือด
4682.15 K | 4409 °C | 7968.2 °F
ความร้อนของการหลอมเหลว
21 kJ/mol
ความร้อนของการกลายเป็นไอ
580 kJ/mol
ความร้อนจำเพาะ
0.278 J/g·K
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
0.013%
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
5×10-6%
Two
เครดิตรูปภาพ: Wikimedia Commons (Alchemist-hp)
Two samples of crystal bar showing different surface textures as well as a highly pure zirconium cube for comparison
หมายเลข CAS
7440-67-7
หมายเลข PubChem CID
23995
คุณสมบัติอะตอม
รัศมีอะตอม
160 pm
รัศมีโควาเลนต์
175 pm
อิเล็กโตรเนกาติวิตี
1.33 (พอลิงสเกล)
พลังงานไอออไนเซชัน
6.6339 eV
ปริมาณอะตอม
14.0 cm3/mol
สภาพนำความร้อน
0.227 W/cm·K
สถานะออกซิเดชัน
1, 2, 3, 4
แอปพลิเคชัน
Zirconium is mainly used as a refractory and opacifier, although it is used in small amounts as an alloying agent for its strong resistance to corrosion.

Zirconium is used as to make surgical instruments and is used in steel alloys as a hardening agent.

Zirconium is also used to make superconductive magnets.
Zirconium is considered to be non-toxic
ไอโซโทป
ไอโซโทปที่มีความเสถียร
90Zr, 91Zr, 92Zr, 94Zr
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร
78Zr, 79Zr, 80Zr, 81Zr, 82Zr, 83Zr, 84Zr, 85Zr, 86Zr, 87Zr, 88Zr, 89Zr, 93Zr, 95Zr, 96Zr, 97Zr, 98Zr, 99Zr, 100Zr, 101Zr, 102Zr, 103Zr, 104Zr, 105Zr, 106Zr, 107Zr, 108Zr, 109Zr, 110Zr