รูบิเดียม

37
Rb
หมู่
1
คาบ
5
บล็อก
s
โปรตอน
อิเล็กตรอน
นิวตรอน
37
37
48
คุณสมบัติทั่วไป
เลขอะตอม
37
มวลอะตอม
85.4678
หมายเลขมวล
85
ประเภท
โลหะแอลคาไล
สี
สีเงิน
กัมมันตรังสี
ไม่
From the Latin word rubidus, deepest red
โครงสร้างผลึก
ศูนย์กลางของลูกบาศก์
ประวัติ
German chemists Robert Bunsen and Gustav Kirchhoff discovered rubidium in 1861 by the newly developed method of flame spectroscopy.

The separation of the metal was tried by Bunsen, but he never got samples with more than 18% of Rubidium.

The separation of the metal was only accomplished by George de Hevesy, through the hydrolysis of melted rubidium hydroxide.
อิเล็กตรอนต่อระดับพลังงาน
2, 8, 18, 8, 1
การจัดเรียงอิเล็กตรอน
[Kr] 5s1
Rb
Rubidium burns with a reddish-violet flame color
คุณสมบัติกายภาพ
สถานะ
แข็ง
ความหนาแน่น
1.532 g/cm3
จุดหลอมเหลว
312.46 K | 39.31 °C | 102.76 °F
จุดเดือด
961.15 K | 688 °C | 1270.4 °F
ความร้อนของการหลอมเหลว
2.19 kJ/mol
ความร้อนของการกลายเป็นไอ
72 kJ/mol
ความร้อนจำเพาะ
0.363 J/g·K
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
0.006%
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
1×10-6%
Rubidium
เครดิตรูปภาพ: Wikimedia Commons (Dnn87)
Rubidium metal sample from the Dennis s.k collection
หมายเลข CAS
7440-17-7
หมายเลข PubChem CID
5357696
คุณสมบัติอะตอม
รัศมีอะตอม
248 pm
รัศมีโควาเลนต์
220 pm
อิเล็กโตรเนกาติวิตี
0.82 (พอลิงสเกล)
พลังงานไอออไนเซชัน
4.1771 eV
ปริมาณอะตอม
55.9 cm3/mol
สภาพนำความร้อน
0.582 W/cm·K
สถานะออกซิเดชัน
-1, 1
แอปพลิเคชัน
Rubidium is used as a getter in vacuum tubes and as a photocell component.

Rubidium compounds are sometimes used in fireworks to give them a purple color.

Rubidium salts are used in glasses and ceramics.

Rubidium-87 is slightly radioactive and has been used extensively in dating rocks.
Rubidium is not known to be toxic
ไอโซโทป
ไอโซโทปที่มีความเสถียร
85Rb
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร
71Rb, 72Rb, 73Rb, 74Rb, 75Rb, 76Rb, 77Rb, 78Rb, 79Rb, 80Rb, 81Rb, 82Rb, 83Rb, 84Rb, 86Rb, 87Rb, 88Rb, 89Rb, 90Rb, 91Rb, 92Rb, 93Rb, 94Rb, 95Rb, 96Rb, 97Rb, 98Rb, 99Rb, 100Rb, 101Rb, 102Rb