คริปทอน

36
Kr
หมู่
18
คาบ
4
บล็อก
p
โปรตอน
อิเล็กตรอน
นิวตรอน
36
36
48
คุณสมบัติทั่วไป
เลขอะตอม
36
มวลอะตอม
83.798
หมายเลขมวล
84
ประเภท
ก๊าซมีตระกูล
สี
ไม่มีสี
กัมมันตรังสี
ไม่
From the Greek word kryptos, hidden
โครงสร้างผลึก
หน้ากึ่งกลางลูกบาศก์
ประวัติ
Scottish chemist Sir William Ramsay and his assistant English chemist Morris Travers discovered krypton in 1898 in London.

They found krypton in the residue left from evaporating nearly all components of liquid air.

William Ramsay was awarded the 1904 Nobel Prize in Chemistry for discovery of a series of noble gases, including krypton.
อิเล็กตรอนต่อระดับพลังงาน
2, 8, 18, 8
การจัดเรียงอิเล็กตรอน
[Ar] 3d10 4s2 4p6
Kr
When ionized, krypton gas emits bright white light
คุณสมบัติกายภาพ
สถานะ
ก๊าซ
ความหนาแน่น
0.003733 g/cm3
จุดหลอมเหลว
115.79 K | -157.36 °C | -251.25 °F
จุดเดือด
119.93 K | -153.22 °C | -243.8 °F
ความร้อนของการหลอมเหลว
1.64 kJ/mol
ความร้อนของการกลายเป็นไอ
9.02 kJ/mol
ความร้อนจำเพาะ
0.248 J/g·K
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
1.5×10-8%
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
4×10-6%
Vial
เครดิตรูปภาพ: Images-of-elements
Vial of glowing ultrapure krypton
หมายเลข CAS
7439-90-9
หมายเลข PubChem CID
5416
คุณสมบัติอะตอม
รัศมีอะตอม
88 pm
รัศมีโควาเลนต์
116 pm
อิเล็กโตรเนกาติวิตี
3.00 (พอลิงสเกล)
พลังงานไอออไนเซชัน
13.9996 eV
ปริมาณอะตอม
38.9 cm3/mol
สภาพนำความร้อน
0.0000949 W/cm·K
สถานะออกซิเดชัน
2
แอปพลิเคชัน
Krypton is used in certain photographic flash lamps for high-speed photography.

Krypton-83 has application in magnetic resonance imaging (MRI) for imaging airways.

Krypton is used as a filling gas for energy-saving fluorescent lights and as an inert filling gas in incandescent bulbs.
Krypton is considered to be non-toxic
ไอโซโทป
ไอโซโทปที่มีความเสถียร
78Kr, 80Kr, 82Kr, 83Kr, 84Kr, 86Kr
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร
69Kr, 70Kr, 71Kr, 72Kr, 73Kr, 74Kr, 75Kr, 76Kr, 77Kr, 79Kr, 81Kr, 85Kr, 87Kr, 88Kr, 89Kr, 90Kr, 91Kr, 92Kr, 93Kr, 94Kr, 95Kr, 96Kr, 97Kr, 98Kr, 99Kr, 100Kr, 101Kr