โบรมีน

35
Br
หมู่
17
คาบ
4
บล็อก
p
โปรตอน
อิเล็กตรอน
นิวตรอน
35
35
45
คุณสมบัติทั่วไป
เลขอะตอม
35
มวลอะตอม
79.904
หมายเลขมวล
80
ประเภท
แฮโลเจน
สี
สีแดง
กัมมันตรังสี
ไม่
From the Greek word bromos, stench
โครงสร้างผลึก
ออร์โธโรมบิกแบบศูนย์กลาง
ประวัติ
Carl Jacob Löwig discovered bromine in 1825, while still a chemistry student at Heidelberg University, Germany.

Antoine Balard distilled the bromine from a solution of seaweed ash saturated with chlorine in 1824.

He finally published his results in 1826, providing evidence that the substance he had discovered was a new element.
อิเล็กตรอนต่อระดับพลังงาน
2, 8, 18, 7
การจัดเรียงอิเล็กตรอน
[Ar] 3d10 4s2 4p5
Br
Bromine is the only nonmetallic element that is liquid at ordinary temperatures
คุณสมบัติกายภาพ
สถานะ
เหลว
ความหนาแน่น
3.122 g/cm3
จุดหลอมเหลว
265.95 K | -7.2 °C | 19.04 °F
จุดเดือด
331.95 K | 58.8 °C | 137.84 °F
ความร้อนของการหลอมเหลว
5.8 kJ/mol
ความร้อนของการกลายเป็นไอ
14.8 kJ/mol
ความร้อนจำเพาะ
0.474 J/g·K
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
0.0003%
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
7×10-7%
Pure
เครดิตรูปภาพ: Images-of-elements
Pure liquid bromine
หมายเลข CAS
7726-95-6
หมายเลข PubChem CID
24408
คุณสมบัติอะตอม
รัศมีอะตอม
120 pm
รัศมีโควาเลนต์
120 pm
อิเล็กโตรเนกาติวิตี
2.96 (พอลิงสเกล)
พลังงานไอออไนเซชัน
11.8138 eV
ปริมาณอะตอม
23.5 cm3/mol
สภาพนำความร้อน
0.00122 W/cm·K
สถานะออกซิเดชัน
-1, 1, 3, 4, 5, 7
แอปพลิเคชัน
Bromine is used in making fumigants, flameproofing agents, water purification compounds, dyes, medicines and sanitizers.

Potassium bromide is used as a source of bromide ions for the manufacture of silver bromide for photographic film.

Bromine is also used to reduce mercury pollution from coal-fired power plants.
โบรมีนเป็นพิษต่อร่างกาย สามารถทำให้ผิวหนังไหม้เมื่อสัมผัส
ไอโซโทป
ไอโซโทปที่มีความเสถียร
79Br, 81Br
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร
67Br, 68Br, 69Br, 70Br, 71Br, 72Br, 73Br, 74Br, 75Br, 76Br, 77Br, 78Br, 80Br, 82Br, 83Br, 84Br, 85Br, 86Br, 87Br, 88Br, 89Br, 90Br, 91Br, 92Br, 93Br, 94Br, 95Br, 96Br, 97Br