ซีลีเนียม

34
Se
หมู่
16
คาบ
4
บล็อก
p
โปรตอน
อิเล็กตรอน
นิวตรอน
34
34
45
คุณสมบัติทั่วไป
เลขอะตอม
34
มวลอะตอม
78.96
หมายเลขมวล
79
ประเภท
อโลหะ
สี
สีเทา
กัมมันตรังสี
ไม่
From the Greek word Selene, moon
โครงสร้างผลึก
โครงสร้างผลึกแบบง่าย
ประวัติ
Selenium was first observed in about the year 1300 by the alchemist Arnold of Villanova.

Selenium was discovered in 1817 by Jöns Jacob Berzelius and Johan Gottlieb Gahn who noted the similarity of the new element to the previously-known tellurium.

In 1873, Willoughby Smith found that the electrical resistance of grey selenium was dependent on the ambient light.
อิเล็กตรอนต่อระดับพลังงาน
2, 8, 18, 6
การจัดเรียงอิเล็กตรอน
[Ar] 3d10 4s2 4p4
Se
Selenium deficiency in animals can lead to slow growth
คุณสมบัติกายภาพ
สถานะ
แข็ง
ความหนาแน่น
4.809 g/cm3
จุดหลอมเหลว
494.15 K | 221 °C | 429.8 °F
จุดเดือด
958.15 K | 685 °C | 1265 °F
ความร้อนของการหลอมเหลว
5.4 kJ/mol
ความร้อนของการกลายเป็นไอ
26 kJ/mol
ความร้อนจำเพาะ
0.321 J/g·K
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
5×10-6%
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
3×10-6%
Ultrapure
เครดิตรูปภาพ: Images-of-elements
Ultrapure black, amorphous selenium
หมายเลข CAS
7782-49-2
หมายเลข PubChem CID
6326970
คุณสมบัติอะตอม
รัศมีอะตอม
120 pm
รัศมีโควาเลนต์
120 pm
อิเล็กโตรเนกาติวิตี
2.55 (พอลิงสเกล)
พลังงานไอออไนเซชัน
9.7524 eV
ปริมาณอะตอม
16.45 cm3/mol
สภาพนำความร้อน
0.0204 W/cm·K
สถานะออกซิเดชัน
-2, 2, 4, 6
แอปพลิเคชัน
Selenium is used in the glass industry to decolorize glass and to make red-colored glasses and enamels.

It is used as a catalyst in many chemical reactions.

It is also used as a photographic toner, and as an additive to stainless steel.

Selenium sulfide is used in anti-dandruff shampoos.
สารประกอบของธาตุเซเลเนียมหลายชนิดเป็นพิษ เช่น สารประกอบเซเลเนต และ เซเลไนต์ มีความเป็นพิษสูง
ไอโซโทป
ไอโซโทปที่มีความเสถียร
74Se, 76Se, 77Se, 78Se, 80Se
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร
65Se, 66Se, 67Se, 68Se, 69Se, 70Se, 71Se, 72Se, 73Se, 75Se, 79Se, 81Se, 82Se, 83Se, 84Se, 85Se, 86Se, 87Se, 88Se, 89Se, 90Se, 91Se, 92Se, 93Se, 94Se