อาร์ซีนิก

33
As
หมู่
15
คาบ
4
บล็อก
p
โปรตอน
อิเล็กตรอน
นิวตรอน
33
33
42
คุณสมบัติทั่วไป
เลขอะตอม
33
มวลอะตอม
74.9216
หมายเลขมวล
75
ประเภท
ธาตุกึ่งโลหะ
สี
สีเงิน
กัมมันตรังสี
ไม่
From the Latin word arsenicum, Greek arsenikon
โครงสร้างผลึก
รอมโบฮีดรัลแบบง่าย
ประวัติ
Greek historian Olympiodorus of Thebes roasted arsenic sulfide and obtained white arsenic during 5th century AD.

Albertus Magnus is believed to have been the first to isolate the element from a compound in 1250, by heating soap together with arsenic trisulfide.

In 1649, Johann Schröder published two ways of preparing arsenic.
อิเล็กตรอนต่อระดับพลังงาน
2, 8, 18, 5
การจัดเรียงอิเล็กตรอน
[Ar] 3d10 4s2 4p3
As
Prawns are known to contain quite high levels of arsenic
คุณสมบัติกายภาพ
สถานะ
แข็ง
ความหนาแน่น
5.776 g/cm3
จุดหลอมเหลว
1090.15 K | 817 °C | 1502.6 °F
จุดเดือด
876.15 K | 603 °C | 1117.4 °F
ความร้อนของการหลอมเหลว
27.7 kJ/mol
ความร้อนของการกลายเป็นไอ
32.4 kJ/mol
ความร้อนจำเพาะ
0.329 J/g·K
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
0.00021%
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
8×10-7%
Ultrapure
เครดิตรูปภาพ: Images-of-elements
Ultrapure metallic arsenic under argon
หมายเลข CAS
7440-38-2
หมายเลข PubChem CID
5359596
คุณสมบัติอะตอม
รัศมีอะตอม
119 pm
รัศมีโควาเลนต์
119 pm
อิเล็กโตรเนกาติวิตี
2.18 (พอลิงสเกล)
พลังงานไอออไนเซชัน
9.7886 eV
ปริมาณอะตอม
12.97 cm3/mol
สภาพนำความร้อน
0.502 W/cm·K
สถานะออกซิเดชัน
-3, 2, 3, 5
แอปพลิเคชัน
The toxicity of arsenic to insects, bacteria and fungi led to its use as a wood preservative and as insecticides.

Arsenic is used in bronzing, pyrotechny, and for hardening and improving the sphericity of shot.

Gallium arsenide is a semiconductor used in laser diodes and LEDs.

Small amounts of arsenic can be used in lead alloys for ammunition.
สารหนูและสารประกอบของธาตุอาร์เซนิกเป็นสารพิษต่อสิ่งมีชีวิต
ไอโซโทป
ไอโซโทปที่มีความเสถียร
75As
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร
60As, 61As, 62As, 63As, 64As, 65As, 66As, 67As, 68As, 69As, 70As, 71As, 72As, 73As, 74As, 76As, 77As, 78As, 79As, 80As, 81As, 82As, 83As, 84As, 85As, 86As, 87As, 88As, 89As, 90As, 91As, 92As