เจอร์เมเนียม

32
Ge
หมู่
14
คาบ
4
บล็อก
p
โปรตอน
อิเล็กตรอน
นิวตรอน
32
32
41
คุณสมบัติทั่วไป
เลขอะตอม
32
มวลอะตอม
72.63
หมายเลขมวล
73
ประเภท
ธาตุกึ่งโลหะ
สี
สีเทา
กัมมันตรังสี
ไม่
From the Latin word Germania, Germany
โครงสร้างผลึก
หน้ากึ่งกลางลูกบาศก์
ประวัติ
In 1869, Dmitri Mendeleev predicted its existence and some of its properties based on its position on his periodic table and called the element eka-silicon.

In 1886, Clemens Winkler found the new element along with silver and sulfur, in a rare mineral called argyrodite.

The first silicon-germanium alloys were obtained in 1955.
อิเล็กตรอนต่อระดับพลังงาน
2, 8, 18, 4
การจัดเรียงอิเล็กตรอน
[Ar] 3d10 4s2 4p2
Ge
Germanium and the oxide are transparent to infrared radiation
คุณสมบัติกายภาพ
สถานะ
แข็ง
ความหนาแน่น
5.323 g/cm3
จุดหลอมเหลว
1211.4 K | 938.25 °C | 1720.85 °F
จุดเดือด
3106.15 K | 2833 °C | 5131.4 °F
ความร้อนของการหลอมเหลว
31.8 kJ/mol
ความร้อนของการกลายเป็นไอ
334 kJ/mol
ความร้อนจำเพาะ
0.32 J/g·K
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
0.00014%
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0.00002%
Ultrapure
เครดิตรูปภาพ: Images-of-elements
Ultrapure chunk of polycrystalline germanium
หมายเลข CAS
7440-56-4
หมายเลข PubChem CID
6326954
คุณสมบัติอะตอม
รัศมีอะตอม
122 pm
รัศมีโควาเลนต์
122 pm
อิเล็กโตรเนกาติวิตี
2.01 (พอลิงสเกล)
พลังงานไอออไนเซชัน
7.8994 eV
ปริมาณอะตอม
13.6 cm3/mol
สภาพนำความร้อน
0.599 W/cm·K
สถานะออกซิเดชัน
-4, 1, 2, 3, 4
แอปพลิเคชัน
The most common use of germanium is as a semiconductor in electronics.

Germanium is used in transistors and in integrated circuits.

It is used as an alloying agent and as a catalyst.

It is also used in infrared spectroscopes and infrared detectors.
Germanium is not known to be toxic
ไอโซโทป
ไอโซโทปที่มีความเสถียร
70Ge, 72Ge, 73Ge, 74Ge
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร
58Ge, 59Ge, 60Ge, 61Ge, 62Ge, 63Ge, 64Ge, 65Ge, 66Ge, 67Ge, 68Ge, 69Ge, 71Ge, 75Ge, 76Ge, 77Ge, 78Ge, 79Ge, 80Ge, 81Ge, 82Ge, 83Ge, 84Ge, 85Ge, 86Ge, 87Ge, 88Ge, 89Ge