สังกะสี

30
Zn
หมู่
12
คาบ
4
บล็อก
d
โปรตอน
อิเล็กตรอน
นิวตรอน
30
30
35
คุณสมบัติทั่วไป
เลขอะตอม
30
มวลอะตอม
65.38
หมายเลขมวล
65
ประเภท
โลหะทรานซิชัน
สี
สีเทาเข้ม
กัมมันตรังสี
ไม่
From the German word Zink, of obscure origin
โครงสร้างผลึก
หกเหลี่ยมแบบง่าย
ประวัติ
Metallic zinc was produced in the 13th century A.D. India by reducing calamine with organic substances such as wool.

The metal was rediscovered in Europe by Andreas Sigismund Marggraf in 1746.

He heated a mixture of calamine ore and carbon in a closed vessel without copper to produce the metal.
อิเล็กตรอนต่อระดับพลังงาน
2, 8, 18, 2
การจัดเรียงอิเล็กตรอน
[Ar] 3d10 4s2
Zn
Zinc is referred to in nonscientific contexts as spelter
คุณสมบัติกายภาพ
สถานะ
แข็ง
ความหนาแน่น
7.134 g/cm3
จุดหลอมเหลว
692.68 K | 419.53 °C | 787.15 °F
จุดเดือด
1180.15 K | 907 °C | 1664.6 °F
ความร้อนของการหลอมเหลว
7.35 kJ/mol
ความร้อนของการกลายเป็นไอ
119 kJ/mol
ความร้อนจำเพาะ
0.388 J/g·K
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
0.0078%
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0.00003%
A
เครดิตรูปภาพ: Images-of-elements
A sheet of zinc
หมายเลข CAS
7440-66-6
หมายเลข PubChem CID
23994
คุณสมบัติอะตอม
รัศมีอะตอม
134 pm
รัศมีโควาเลนต์
122 pm
อิเล็กโตรเนกาติวิตี
1.65 (พอลิงสเกล)
พลังงานไอออไนเซชัน
9.3942 eV
ปริมาณอะตอม
9.2 cm3/mol
สภาพนำความร้อน
1.16 W/cm·K
สถานะออกซิเดชัน
1, 2
แอปพลิเคชัน
Because of its corrosion resistance, zinc is often plated to other metals in a process called galvanization.

Zinc is an essential trace element for animals and plants.

Large quantities of zinc are used to produce die castings, which are used extensively by the automotive, electrical, and hardware industries.
Zinc is not considered to be particularly toxic
ไอโซโทป
ไอโซโทปที่มีความเสถียร
64Zn, 66Zn, 67Zn, 68Zn, 70Zn
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร
54Zn, 55Zn, 56Zn, 57Zn, 58Zn, 59Zn, 60Zn, 61Zn, 62Zn, 63Zn, 65Zn, 69Zn, 71Zn, 72Zn, 73Zn, 74Zn, 75Zn, 76Zn, 77Zn, 78Zn, 79Zn, 80Zn, 81Zn, 82Zn, 83Zn