ทองแดง

29
Cu
หมู่
11
คาบ
4
บล็อก
d
โปรตอน
อิเล็กตรอน
นิวตรอน
29
29
35
คุณสมบัติทั่วไป
เลขอะตอม
29
มวลอะตอม
63.546
หมายเลขมวล
64
ประเภท
โลหะทรานซิชัน
สี
สีแดงส้ม
กัมมันตรังสี
ไม่
From the Latin word cuprum, from the island of Cyprus
โครงสร้างผลึก
หน้ากึ่งกลางลูกบาศก์
ประวัติ
Copper occurs naturally as native copper and was known to some of the oldest civilizations on record.

Earliest estimates of the discovery of copper suggest around 9000 BC in the Middle East.

It was one of the most important materials to humans throughout the copper and bronze ages.
อิเล็กตรอนต่อระดับพลังงาน
2, 8, 18, 1
การจัดเรียงอิเล็กตรอน
[Ar] 3d10 4s1
Cu
Pure copper is orange-red and acquires a reddish tarnish when exposed to air
คุณสมบัติกายภาพ
สถานะ
แข็ง
ความหนาแน่น
8.96 g/cm3
จุดหลอมเหลว
1357.75 K | 1084.6 °C | 1984.28 °F
จุดเดือด
2835.15 K | 2562 °C | 4643.6 °F
ความร้อนของการหลอมเหลว
13.1 kJ/mol
ความร้อนของการกลายเป็นไอ
300 kJ/mol
ความร้อนจำเพาะ
0.385 J/g·K
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
0.0068%
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
6×10-6%
Macro
เครดิตรูปภาพ: Wikimedia Commons (Jonathan Zander)
Macro of native copper
หมายเลข CAS
7440-50-8
หมายเลข PubChem CID
23978
คุณสมบัติอะตอม
รัศมีอะตอม
128 pm
รัศมีโควาเลนต์
132 pm
อิเล็กโตรเนกาติวิตี
1.9 (พอลิงสเกล)
พลังงานไอออไนเซชัน
7.7264 eV
ปริมาณอะตอม
7.1 cm3/mol
สภาพนำความร้อน
4.01 W/cm·K
สถานะออกซิเดชัน
1, 2, 3, 4
แอปพลิเคชัน
Copper is often used for electrical wiring applications and for household plumbing applications.

Copper sulfate is used as a fungicide and as an algicide in rivers, lakes and ponds.

It is also used in cookware and cooking utensils.

Commercially important alloys such as brass and bronze are made with copper and other metals.
การปรุงอาหารรสเปรี้ยวหรืออาหารที่เป็นกรดในภาชนะทองแดงสามารถทำให้เกิดสารพิษปนเปื้อนในอาหารได้
ไอโซโทป
ไอโซโทปที่มีความเสถียร
63Cu, 65Cu
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร
52Cu, 53Cu, 54Cu, 55Cu, 56Cu, 57Cu, 58Cu, 59Cu, 60Cu, 61Cu, 62Cu, 64Cu, 66Cu, 67Cu, 68Cu, 69Cu, 70Cu, 71Cu, 72Cu, 73Cu, 74Cu, 75Cu, 76Cu, 77Cu, 78Cu, 79Cu, 80Cu