โคบอลต์

27
Co
หมู่
9
คาบ
4
บล็อก
d
โปรตอน
อิเล็กตรอน
นิวตรอน
27
27
32
คุณสมบัติทั่วไป
เลขอะตอม
27
มวลอะตอม
58.933195
หมายเลขมวล
59
ประเภท
โลหะทรานซิชัน
สี
สีเทา
กัมมันตรังสี
ไม่
From the German word Kobald, goblin or evil spirit; also from the Greek cobalos, mine
โครงสร้างผลึก
หกเหลี่ยมแบบง่าย
ประวัติ
Cobalt compounds have been used for centuries to impart a rich blue color to glass, glazes and ceramics.

The element was first isolated by Swedish chemist George Brandt in 1735.

He showed it was the presence of the element cobalt that caused the blue color in glass, not bismuth as previously thought.
อิเล็กตรอนต่อระดับพลังงาน
2, 8, 15, 2
การจัดเรียงอิเล็กตรอน
[Ar] 3d7 4s2
Co
Supplemental colbalt is essential in sheep's diets to improve the wools quality
คุณสมบัติกายภาพ
สถานะ
แข็ง
ความหนาแน่น
8.86 g/cm3
จุดหลอมเหลว
1768.15 K | 1495 °C | 2723 °F
จุดเดือด
3200.15 K | 2927 °C | 5300.6 °F
ความร้อนของการหลอมเหลว
16.2 kJ/mol
ความร้อนของการกลายเป็นไอ
375 kJ/mol
ความร้อนจำเพาะ
0.421 J/g·K
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
0.003%
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0.0003%
Pure
เครดิตรูปภาพ: Wikimedia Commons (Alchemist-hp)
Pure cobalt chips, electrolytically refined, as well as a high purity cobalt cube for comparison
หมายเลข CAS
7440-48-4
หมายเลข PubChem CID
104730
คุณสมบัติอะตอม
รัศมีอะตอม
125 pm
รัศมีโควาเลนต์
126 pm
อิเล็กโตรเนกาติวิตี
1.88 (พอลิงสเกล)
พลังงานไอออไนเซชัน
7.881 eV
ปริมาณอะตอม
6.7 cm3/mol
สภาพนำความร้อน
1 W/cm·K
สถานะออกซิเดชัน
-1, 1, 2, 3, 4, 5
แอปพลิเคชัน
Cobalt is used in the preparation of magnetic, wear-resistant and high-strength alloys.

Cobalt is widely used in batteries and in electroplating.

Radioactive 60Co is used in the treatment of cancer.

A solution of the chloride is used as a sympathetic ink.
Cobalt and its compounds are considered to be slightly toxic
ไอโซโทป
ไอโซโทปที่มีความเสถียร
59Co
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร
47Co, 48Co, 49Co, 50Co, 51Co, 52Co, 53Co, 54Co, 55Co, 56Co, 57Co, 58Co, 60Co, 61Co, 62Co, 63Co, 64Co, 65Co, 66Co, 67Co, 68Co, 69Co, 70Co, 71Co, 72Co, 73Co, 74Co, 75Co