เหล็ก

26
Fe
หมู่
8
คาบ
4
บล็อก
d
โปรตอน
อิเล็กตรอน
นิวตรอน
26
26
30
คุณสมบัติทั่วไป
เลขอะตอม
26
มวลอะตอม
55.845
หมายเลขมวล
56
ประเภท
โลหะทรานซิชัน
สี
สีเทา
กัมมันตรังสี
ไม่
มาจากชื่อภาษาละตินว่า Ferrum
โครงสร้างผลึก
ศูนย์กลางของลูกบาศก์
ประวัติ
The first iron used by humans is likely to have come from meteorites.

The oldest known iron objects used by humans are some beads of meteoric iron, made in Egypt in about 4000 BC.

The discovery of smelting around 3000 BC led to the start of the iron age around 1200 BC and the prominent use of iron for tools and weapons.
อิเล็กตรอนต่อระดับพลังงาน
2, 8, 14, 2
การจัดเรียงอิเล็กตรอน
[Ar] 3d6 4s2
Fe
The color of blood is due to the hemoglobin, an iron-containing protein
คุณสมบัติกายภาพ
สถานะ
แข็ง
ความหนาแน่น
7.874 g/cm3
จุดหลอมเหลว
1811.15 K | 1538 °C | 2800.4 °F
จุดเดือด
3134.15 K | 2861 °C | 5181.8 °F
ความร้อนของการหลอมเหลว
13.8 kJ/mol
ความร้อนของการกลายเป็นไอ
347 kJ/mol
ความร้อนจำเพาะ
0.449 J/g·K
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
6.3%
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0.11%
Pure
เครดิตรูปภาพ: Wikimedia Commons (Alchemist-hp)
Pure iron chips, electrolytically refined, as well as a high purity iron cube for comparison
หมายเลข CAS
7439-89-6
หมายเลข PubChem CID
23925
คุณสมบัติอะตอม
รัศมีอะตอม
126 pm
รัศมีโควาเลนต์
132 pm
อิเล็กโตรเนกาติวิตี
1.83 (พอลิงสเกล)
พลังงานไอออไนเซชัน
7.9024 eV
ปริมาณอะตอม
7.1 cm3/mol
สภาพนำความร้อน
0.802 W/cm·K
สถานะออกซิเดชัน
-2, -1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
แอปพลิเคชัน
Iron is used to manufacture steel and other alloys important in construction and manufacturing.

Iron is a vital constituent of plant and animal life and works as an oxygen carrier in hemoglobin.

Iron oxide mixed with aluminum powder can be ignited to create a thermite reaction, used in welding and purifying ores.
Iron is considered to be non-toxic
ไอโซโทป
ไอโซโทปที่มีความเสถียร
54Fe, 56Fe, 57Fe, 58Fe
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร
45Fe, 46Fe, 47Fe, 48Fe, 49Fe, 50Fe, 51Fe, 52Fe, 53Fe, 55Fe, 59Fe, 60Fe, 61Fe, 62Fe, 63Fe, 64Fe, 65Fe, 66Fe, 67Fe, 68Fe, 69Fe, 70Fe, 71Fe, 72Fe