แมงกานีส

25
Mn
หมู่
7
คาบ
4
บล็อก
d
โปรตอน
อิเล็กตรอน
นิวตรอน
25
25
30
คุณสมบัติทั่วไป
เลขอะตอม
25
มวลอะตอม
54.938045
หมายเลขมวล
55
ประเภท
โลหะทรานซิชัน
สี
สีเงิน
กัมมันตรังสี
ไม่
From the Latin word magnes, magnet, from magnetic properties of pyrolusite
โครงสร้างผลึก
ศูนย์กลางของลูกบาศก์
ประวัติ
By the mid-18th century, Swedish chemist Carl Wilhelm Scheele had used pyrolusite to produce chlorine.

Scheele and others were aware that pyrolusite contained a new element, but they were not able to isolate it.

Johan Gottlieb Gahn was the first to isolate an impure sample of manganese metal in 1774, by reducing the dioxide with carbon.
อิเล็กตรอนต่อระดับพลังงาน
2, 8, 13, 2
การจัดเรียงอิเล็กตรอน
[Ar] 3d5 4s2
Mn
Neanderthals may have used black manganese di oxide as a cosmetic 50,000 years ago
คุณสมบัติกายภาพ
สถานะ
แข็ง
ความหนาแน่น
7.44 g/cm3
จุดหลอมเหลว
1519.15 K | 1246 °C | 2274.8 °F
จุดเดือด
2334.15 K | 2061 °C | 3741.8 °F
ความร้อนของการหลอมเหลว
13.2 kJ/mol
ความร้อนของการกลายเป็นไอ
220 kJ/mol
ความร้อนจำเพาะ
0.479 J/g·K
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
0.11%
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0.0008%
Small
เครดิตรูปภาพ: Images-of-elements
Small pieces of manganese
หมายเลข CAS
7439-96-5
หมายเลข PubChem CID
23930
คุณสมบัติอะตอม
รัศมีอะตอม
127 pm
รัศมีโควาเลนต์
139 pm
อิเล็กโตรเนกาติวิตี
1.55 (พอลิงสเกล)
พลังงานไอออไนเซชัน
7.434 eV
ปริมาณอะตอม
7.4 cm3/mol
สภาพนำความร้อน
0.0782 W/cm·K
สถานะออกซิเดชัน
-3, -2, -1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
แอปพลิเคชัน
For over 2000 years, manganese dioxide has been used to make colorless glass.

Manganese dioxide is used as the cathode material in zinc-carbon and alkaline batteries.

Manganese also functions in the oxygen-evolving complex of photosynthetic plants.

The dioxide is also used in the preparation of oxygen and chlorine and in drying black paints.
Excess manganese, particularly inhalation of the powder, is toxic
ไอโซโทป
ไอโซโทปที่มีความเสถียร
55Mn
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร
44Mn, 45Mn, 46Mn, 47Mn, 48Mn, 49Mn, 50Mn, 51Mn, 52Mn, 53Mn, 54Mn, 56Mn, 57Mn, 58Mn, 59Mn, 60Mn, 61Mn, 62Mn, 63Mn, 64Mn, 65Mn, 66Mn, 67Mn, 68Mn, 69Mn