โครเมียม

24
Cr
หมู่
6
คาบ
4
บล็อก
d
โปรตอน
อิเล็กตรอน
นิวตรอน
24
24
28
คุณสมบัติทั่วไป
เลขอะตอม
24
มวลอะตอม
51.9961
หมายเลขมวล
52
ประเภท
โลหะทรานซิชัน
สี
สีเงิน
กัมมันตรังสี
ไม่
มาจากภาษากรีกคำว่า Chroma แปลว่า สี
โครงสร้างผลึก
ศูนย์กลางของลูกบาศก์
ประวัติ
In 1797, Louis Nicolas Vauquelin received samples of crocoite ore.

In 1798, Vauquelin discovered that he could isolate metallic chromium by heating the oxide in a charcoal oven, making him the discoverer of the element.

Vauquelin was also able to detect traces of chromium in precious gemstones, such as ruby or emerald.
อิเล็กตรอนต่อระดับพลังงาน
2, 8, 13, 1
การจัดเรียงอิเล็กตรอน
[Ar] 3d5 4s1
Cr
Chromium oxide was used by the Chinese in the Qin dynasty over 2,000 years ago
คุณสมบัติกายภาพ
สถานะ
แข็ง
ความหนาแน่น
7.15 g/cm3
จุดหลอมเหลว
2180.15 K | 1907 °C | 3464.6 °F
จุดเดือด
2944.15 K | 2671 °C | 4839.8 °F
ความร้อนของการหลอมเหลว
20.5 kJ/mol
ความร้อนของการกลายเป็นไอ
339 kJ/mol
ความร้อนจำเพาะ
0.449 J/g·K
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
0.014%
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0.0015%
High
เครดิตรูปภาพ: Wikimedia Commons (Alchemist-hp)
High purity chromium crystals, produced by chemical transport reaction through decomposition of chromium iodides, as well as a high purity chromium cube for comparison
หมายเลข CAS
7440-47-3
หมายเลข PubChem CID
23976
คุณสมบัติอะตอม
รัศมีอะตอม
128 pm
รัศมีโควาเลนต์
139 pm
อิเล็กโตรเนกาติวิตี
1.66 (พอลิงสเกล)
พลังงานไอออไนเซชัน
6.7665 eV
ปริมาณอะตอม
7.23 cm3/mol
สภาพนำความร้อน
0.937 W/cm·K
สถานะออกซิเดชัน
-2, -1, 1, 2, 3, 4, 5, 6
แอปพลิเคชัน
Chromium is used to harden steel, manufacture stainless steel, and form many useful alloys.

It is mostly used in plating to produce a hard, beautiful surface and to prevent corrosion.

The metal is also widely used as a catalyst.

Chromium compounds are valued as pigments for their vivid green, yellow, red and orange colors.
In larger amounts, chromium can be toxic and carcinogenic
ไอโซโทป
ไอโซโทปที่มีความเสถียร
50Cr, 52Cr, 53Cr, 54Cr
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร
42Cr, 43Cr, 44Cr, 45Cr, 46Cr, 47Cr, 48Cr, 49Cr, 51Cr, 55Cr, 56Cr, 57Cr, 58Cr, 59Cr, 60Cr, 61Cr, 62Cr, 63Cr, 64Cr, 65Cr, 66Cr, 67Cr