ไทเทเนียม

22
Ti
หมู่
4
คาบ
4
บล็อก
d
โปรตอน
อิเล็กตรอน
นิวตรอน
22
22
26
คุณสมบัติทั่วไป
เลขอะตอม
22
มวลอะตอม
47.867
หมายเลขมวล
48
ประเภท
โลหะทรานซิชัน
สี
สีเงิน
กัมมันตรังสี
ไม่
From the Latin titans, the first sons of the Earth, Greek mythology
โครงสร้างผลึก
หกเหลี่ยมแบบง่าย
ประวัติ
William Gregor found the oxide of titanium in ilmenite in 1791.

Martin Heinrich Klaproth independently discovered the element in rutile in 1795 and named it.

The pure metallic form was only obtained in 1910 by Matthew A. Hunter.

In 1936, the Kroll Process made the commercial production of titanium possible.
อิเล็กตรอนต่อระดับพลังงาน
2, 8, 10, 2
การจัดเรียงอิเล็กตรอน
[Ar] 3d2 4s2
Ti
Titanium is one of the few elements that burns in pure nitrogen gas
คุณสมบัติกายภาพ
สถานะ
แข็ง
ความหนาแน่น
4.54 g/cm3
จุดหลอมเหลว
1941.15 K | 1668 °C | 3034.4 °F
จุดเดือด
3560.15 K | 3287 °C | 5948.6 °F
ความร้อนของการหลอมเหลว
18.7 kJ/mol
ความร้อนของการกลายเป็นไอ
425 kJ/mol
ความร้อนจำเพาะ
0.523 J/g·K
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
0.66%
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0.0003%
A
เครดิตรูปภาพ: Wikimedia Commons (Alchemist-hp)
A titanium crystal bar made by the iodide process at URALREDMET in the Soviet era
หมายเลข CAS
7440-32-6
หมายเลข PubChem CID
23963
คุณสมบัติอะตอม
รัศมีอะตอม
147 pm
รัศมีโควาเลนต์
160 pm
อิเล็กโตรเนกาติวิตี
1.54 (พอลิงสเกล)
พลังงานไอออไนเซชัน
6.8281 eV
ปริมาณอะตอม
10.64 cm3/mol
สภาพนำความร้อน
0.219 W/cm·K
สถานะออกซิเดชัน
-1, 2, 3, 4
แอปพลิเคชัน
Titanium is used in steel as an alloying element to reduce grain size and as a deoxidizer, and in stainless steel to reduce carbon content.

Titanium has potential use in desalination plants for converting sea water into fresh water.

Titanium is used in several everyday products such as drill bits, bicycles, golf clubs, watches and laptop computers.
Titanium metal is considered to be non-toxic
ไอโซโทป
ไอโซโทปที่มีความเสถียร
46Ti, 47Ti, 48Ti, 49Ti, 50Ti
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร
38Ti, 39Ti, 40Ti, 41Ti, 42Ti, 43Ti, 44Ti, 45Ti, 51Ti, 52Ti, 53Ti, 54Ti, 55Ti, 56Ti, 57Ti, 58Ti, 59Ti, 60Ti, 61Ti, 62Ti, 63Ti