อะลูมิเนียม

13
Al
หมู่
13
คาบ
3
บล็อก
p
โปรตอน
อิเล็กตรอน
นิวตรอน
13
13
14
คุณสมบัติทั่วไป
เลขอะตอม
13
มวลอะตอม
26.9815386
หมายเลขมวล
27
ประเภท
โลหะหลังทรานซิชัน
สี
สีเงิน
กัมมันตรังสี
ไม่
From the Latin word alumen, alum
โครงสร้างผลึก
หน้ากึ่งกลางลูกบาศก์
ประวัติ
In 1761, Guyton de Morveau proposed the name alumine for the base in alum, and Antoine Lavoisier, in 1787, thought this to be the oxide of a still undiscovered metal.

Sir Humphry Davy identified the existence of a metal base of alum in 1808.

Hans Christian Ørsted was the first to isolate metallic aluminum in 1825 in impure form.

Friedrich Wöhler is generally credited with having isolated the metal in 1827.
อิเล็กตรอนต่อระดับพลังงาน
2, 8, 3
การจัดเรียงอิเล็กตรอน
[Ne] 3s2 3p1
Al
ธาตุอะลูมิเนียมไม่ดูดติดกับแม่เหล็กในสภาวะปกติ
คุณสมบัติกายภาพ
สถานะ
แข็ง
ความหนาแน่น
2.698 g/cm3
จุดหลอมเหลว
933.47 K | 660.32 °C | 1220.58 °F
จุดเดือด
2792.15 K | 2519 °C | 4566.2 °F
ความร้อนของการหลอมเหลว
10.7 kJ/mol
ความร้อนของการกลายเป็นไอ
293 kJ/mol
ความร้อนจำเพาะ
0.897 J/g·K
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
8.1%
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0.005%
Chunk
เครดิตรูปภาพ: Images-of-elements
Chunk of aluminum
หมายเลข CAS
7429-90-5
หมายเลข PubChem CID
5359268
คุณสมบัติอะตอม
รัศมีอะตอม
143 pm
รัศมีโควาเลนต์
121 pm
อิเล็กโตรเนกาติวิตี
1.61 (พอลิงสเกล)
พลังงานไอออไนเซชัน
5.9858 eV
ปริมาณอะตอม
9.98 cm3/mol
สภาพนำความร้อน
2.37 W/cm·K
สถานะออกซิเดชัน
1, 3
แอปพลิเคชัน
Aluminum is used in an extensive range of products from drinks cans to window frames and boats to aircraft.

It is used in electrical transmission lines.

It is also used for kitchen utensils, outside building decoration, and in thousands of industrial applications.

When alloyed with small amounts of copper, magnesium, silicon, manganese, or other elements impart a variety of useful properties.
Aluminum is not known to be toxic
ไอโซโทป
ไอโซโทปที่มีความเสถียร
27Al
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร
21Al, 22Al, 23Al, 24Al, 25Al, 26Al, 28Al, 29Al, 30Al, 31Al, 32Al, 33Al, 34Al, 35Al, 36Al, 37Al, 38Al, 39Al, 40Al, 41Al, 42Al