ลิเวอร์มอเรียม

116
Lv
หมู่
16
คาบ
7
บล็อก
p
โปรตอน
อิเล็กตรอน
นิวตรอน
116
116
175
คุณสมบัติทั่วไป
เลขอะตอม
116
มวลอะตอม
[293]
หมายเลขมวล
291
ประเภท
โลหะหลังทรานซิชัน
สี
n/a
กัมมันตรังสี
ใช่
Named after the Lawrence Livermore National Laboratory, within the city of Livermore, California
โครงสร้างผลึก
n/a
ประวัติ
Ununhexium (Uuh) was the temporary IUPAC systematic element name.

Livermorium was identified in 2000 by a team composed of Russian scientists at Joint Institute for Nuclear Research, Dubna and American scientists at the Lawrence Livermore National Laboratory led by Yuri Oganessian and Ken Moody.
อิเล็กตรอนต่อระดับพลังงาน
2, 8, 18, 32, 32, 18, 6
การจัดเรียงอิเล็กตรอน
[Rn] 5f14 6d10 7s2 7p4
Lv
Livermorium is historically known as eka-polonium
คุณสมบัติกายภาพ
สถานะ
แข็ง
ความหนาแน่น
-
จุดหลอมเหลว
-
จุดเดือด
-
ความร้อนของการหลอมเหลว
n/a
ความร้อนของการกลายเป็นไอ
n/a
ความร้อนจำเพาะ
-
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
n/a
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
n/a
The
เครดิตรูปภาพ: Wikimedia Commons (Hrustov)
The element was discovered at the Joint Institute for Nuclear Research in Dubna, Russia
หมายเลข CAS
54100-71-9
หมายเลข PubChem CID
n/a
คุณสมบัติอะตอม
รัศมีอะตอม
-
รัศมีโควาเลนต์
175 pm
อิเล็กโตรเนกาติวิตี
-
พลังงานไอออไนเซชัน
-
ปริมาณอะตอม
-
สภาพนำความร้อน
-
สถานะออกซิเดชัน
2, 4
แอปพลิเคชัน
Livermorium is used for scientific research purposes only.
Livermorium is harmful due to its radioactivity
ไอโซโทป
ไอโซโทปที่มีความเสถียร
-
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร
289Lv, 290Lv, 291Lv, 292Lv, 293Lv