มอสโกเวียม

115
Mc
หมู่
15
คาบ
7
บล็อก
p
โปรตอน
อิเล็กตรอน
นิวตรอน
115
115
173
คุณสมบัติทั่วไป
เลขอะตอม
115
มวลอะตอม
[288]
หมายเลขมวล
288
ประเภท
โลหะหลังทรานซิชัน
สี
n/a
กัมมันตรังสี
ใช่
Named after Moscow Oblast where Dubna is located
โครงสร้างผลึก
n/a
ประวัติ
Moscovium was identified in 2004 by a team composed of Russian scientists at the Joint Institute for Nuclear Research in Dubna, and American scientists at the Lawrence Livermore National Laboratory.

The team reported that they bombarded americium-243 with calcium-48 ions to produce four atoms of moscovium.

These atoms decayed by emission of alpha-particles to nihonium in approximately 100 milliseconds.
อิเล็กตรอนต่อระดับพลังงาน
2, 8, 18, 32, 32, 18, 5
การจัดเรียงอิเล็กตรอน
[Rn] 5f14 6d10 7s2 7p3
Mc
Moscovium is historically known as eka-bismuth
คุณสมบัติกายภาพ
สถานะ
แข็ง
ความหนาแน่น
-
จุดหลอมเหลว
-
จุดเดือด
-
ความร้อนของการหลอมเหลว
n/a
ความร้อนของการกลายเป็นไอ
n/a
ความร้อนจำเพาะ
-
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
n/a
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
n/a
The
เครดิตรูปภาพ: Wikimedia Commons (Hrustov)
The element was discovered at the Joint Institute for Nuclear Research in Dubna, Russia
หมายเลข CAS
54085-64-2
หมายเลข PubChem CID
n/a
คุณสมบัติอะตอม
รัศมีอะตอม
-
รัศมีโควาเลนต์
162 pm
อิเล็กโตรเนกาติวิตี
-
พลังงานไอออไนเซชัน
-
ปริมาณอะตอม
-
สภาพนำความร้อน
-
สถานะออกซิเดชัน
1, 3
แอปพลิเคชัน
Moscovium is used for scientific research purposes only.
Moscovium is harmful due to its radioactivity
ไอโซโทป
ไอโซโทปที่มีความเสถียร
-
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร
287Mc, 288Mc, 289Mc, 290Mc, 291Mc