โคเปอร์นิเซียม

112
Cn
หมู่
12
คาบ
7
บล็อก
d
โปรตอน
อิเล็กตรอน
นิวตรอน
112
112
173
คุณสมบัติทั่วไป
เลขอะตอม
112
มวลอะตอม
[285]
หมายเลขมวล
285
ประเภท
โลหะทรานซิชัน
สี
n/a
กัมมันตรังสี
ใช่
Named after the astronomer Nicolaus Copernicus
โครงสร้างผลึก
n/a
ประวัติ
Copernicium was first created on February 9, 1996, at the Institute for Heavy Ion Research (Gesellschaft für Schwerionenforschung) in Darmstadt, Germany, by Sigurd Hofmann, Victor Ninov et al.

This element was created by firing accelerated zinc-70 nuclei at a target made of lead-208 nuclei in a heavy ion accelerator.

A single atom of copernicium was produced with a mass number of 277.
อิเล็กตรอนต่อระดับพลังงาน
2, 8, 18, 32, 32, 18, 2
การจัดเรียงอิเล็กตรอน
[Rn] 5f14 6d10 7s2
Cn
Copernicium has no stable or naturally-occurring isotopes
คุณสมบัติกายภาพ
สถานะ
เหลว
ความหนาแน่น
-
จุดหลอมเหลว
-
จุดเดือด
-
ความร้อนของการหลอมเหลว
n/a
ความร้อนของการกลายเป็นไอ
n/a
ความร้อนจำเพาะ
-
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
n/a
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
n/a
The
เครดิตรูปภาพ: Wikimedia Commons (Commander-pirx)
The element was discovered at the Institute for Heavy Ion Research in Darmstadt, Germany
หมายเลข CAS
54084-26-3
หมายเลข PubChem CID
n/a
คุณสมบัติอะตอม
รัศมีอะตอม
-
รัศมีโควาเลนต์
122 pm
อิเล็กโตรเนกาติวิตี
-
พลังงานไอออไนเซชัน
-
ปริมาณอะตอม
-
สภาพนำความร้อน
-
สถานะออกซิเดชัน
2, 4
แอปพลิเคชัน
Copernicium is used for scientific research purposes only.
Copernicium is harmful due to its radioactivity
ไอโซโทป
ไอโซโทปที่มีความเสถียร
-
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร
277Cn, 278Cn, 279Cn, 280Cn, 281Cn, 282Cn, 283Cn, 284Cn, 285Cn