เรินต์เกเนียม

111
Rg
หมู่
11
คาบ
7
บล็อก
d
โปรตอน
Electrons
นิวตรอน
111
111
170
คุณสมบัติทั่วไป
เลขอะตอม
111
มวลอะตอม
[281]
Mass Number
281
ประเภท
โลหะทรานซิชัน
สี
n/a
กัมมันตรังสี
ใช่
Named after Wilhelm Conrad Röntgen, the German physicist
โครงสร้างผลึก
n/a
ประวัติ
Roentgenium was first synthesized by an international team led by Sigurd Hofmann at the Institute for Heavy Ion Research (Gesellschaft für Schwerionenforschung) in Darmstadt, Germany in 1994.

The team bombarded a target of bismuth-209 with accelerated nuclei of nickel-64 and detected a single atom of the isotope roentgenium-272.
อิเล็กตรอนต่อระดับพลังงาน
2, 8, 18, 32, 32, 17, 2
การจัดเรียงอิเล็กตรอน
[Rn] 5f14 6d9 7s2
Rg
Roentgenium has no stable or naturally-occurring isotopes
คุณสมบัติกายภาพ
สถานะ
แข็ง
ความหนาแน่น
-
จุดหลอมเหลว
-
จุดเดือด
-
ความร้อนของการหลอมเหลว
n/a
ความร้อนของการกลายเป็นไอ
n/a
ความร้อนจำเพาะ
-
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
n/a
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
n/a
The
เครดิตรูปภาพ: Wikimedia Commons (Commander-pirx)
The element was discovered at the Institute for Heavy Ion Research in Darmstadt, Germany
CAS Number
54386-24-2
PubChem CID Number
n/a
คุณสมบัติอะตอม
รัศมีอะตอม
-
รัศมีโควาเลนต์
121 pm
อิเล็กโตรเนกาติวิตี
-
พลังงานไอออไนเซชัน
-
ปริมาณอะตอม
-
สภาพนำความร้อน
-
สถานะออกซิเดชัน
-1, 1, 3, 5
แอปพลิเคชัน
Roentgenium is used for scientific research purposes only.
Roentgenium is harmful due to its radioactivity
ไอโซโทป
ไอโซโทปที่มีความเสถียร
-
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร
272Rg, 273Rg, 274Rg, 275Rg, 276Rg, 277Rg, 278Rg, 279Rg, 280Rg, 281Rg, 282Rg, 283Rg