เมนเดลีเวียม

101
Md
หมู่
n/a
คาบ
7
บล็อก
f
โปรตอน
อิเล็กตรอน
นิวตรอน
101
101
157
คุณสมบัติทั่วไป
เลขอะตอม
101
มวลอะตอม
[258]
หมายเลขมวล
258
ประเภท
แอกทิไนด
สี
n/a
กัมมันตรังสี
ใช่
ตั้งชื่อตาม Dmitri Mendeleev ผู้คิดค้นตารางธาตุ
โครงสร้างผลึก
n/a
ประวัติ
Mendelevium was discovered by Albert Ghiorso, Glenn T. Seaborg, Gregory R. Choppin, Bernard G. Harvey and Stanley G. Thompson in 1955 at the University of California, Berkeley.

It was produced by the bombardment of einsteinium with helium.

Mendelevium was identified by chemical analysis in an ion exchange experiment.
อิเล็กตรอนต่อระดับพลังงาน
2, 8, 18, 32, 31, 8, 2
การจัดเรียงอิเล็กตรอน
[Rn] 5f13 7s2
Md
Mendelevium was the first element to be produced one atom at a time
คุณสมบัติกายภาพ
สถานะ
แข็ง
ความหนาแน่น
-
จุดหลอมเหลว
1100 K | 826.85 °C | 1520.33 °F
จุดเดือด
-
ความร้อนของการหลอมเหลว
n/a
ความร้อนของการกลายเป็นไอ
n/a
ความร้อนจำเพาะ
-
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
n/a
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
n/a
The
เครดิตรูปภาพ: Wikimedia Commons (Serge Lachinov)
The element is named to honor Dmitri Mendeleev, the developer of the periodic table of elements
หมายเลข CAS
7440-11-1
หมายเลข PubChem CID
n/a
คุณสมบัติอะตอม
รัศมีอะตอม
-
รัศมีโควาเลนต์
-
อิเล็กโตรเนกาติวิตี
1.3 (พอลิงสเกล)
พลังงานไอออไนเซชัน
6.58 eV
ปริมาณอะตอม
-
สภาพนำความร้อน
0.1 W/cm·K
สถานะออกซิเดชัน
2, 3
แอปพลิเคชัน
Mendelevium is used for scientific research purposes only.
Mendelevium is harmful due to its radioactivity
ไอโซโทป
ไอโซโทปที่มีความเสถียร
-
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร
245Md, 246Md, 247Md, 248Md, 249Md, 250Md, 251Md, 252Md, 253Md, 254Md, 255Md, 256Md, 257Md, 258Md, 259Md, 260Md, 261Md, 262Md